พระบิดาแห่งเทคโนโลยี | อุตสาหกรรม | การพัฒนาพลังงานทดแทน

พระบิดาเทคโนโลยี

การพัฒนาพลังงานทดแทน แก๊สโซฮอล์ ดีโซฮอล์ และน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์

พระปรีชาสามารถและแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการพัฒนาพลังงานนั้น ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างกว้างขวาง
พระองค์ทรงริเริ่มการพัฒนาเชื้อเพลิงน้ำมันจากวัสดุการเกษตรมาเป็นเวลานานร่วม ๒๐ ปีแล้ว

สำหรับประเทศไทย นับว่าเราโชคดีอย่างยิ่งที่ได้เกิดมาและอาศัยอยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาและทรงปรีชาสามารถในทุกด้าน

พระองค์ทรงมีสายพระเนตรอันกว้างไกล ได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและทดลองใช้เชื้อเพลิงเหลว ซึ่งสกัดจากพืชมาเป็นเวลาประมาณ ๒๐ ปีแล้ว โดยใช้แอลกอฮอล์ผสมในน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซล รวมทั้งการใช้น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ในเครื่องยนต์ดีเซล เพื่อแปรผลิตผลจากภาคการเกษตรให้เป็นพลังงานทดแทน อันจะช่วยประหยัดเงินตราของประเทศจากการนำเข้า พร้อมกับแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรในขณะเดียวกัน

แก็สโซฮอล์คือน้ำมันหรือเชื้อเพลิงที่สามารถใช้ทดแทนน้ำมันเบนซิน ๙๕ วึ่งเป้นส่วนผสมระหว่างเอทานอล หรือเอทิลแอลกอฮอล์ (ที่ได้มาจากการ หมักและกลั่นผลิตผลทางการเกษตร อาทิ อ้อย มันสำปะหลัง) มีความบริสุทธิ์ ๙๙.๕% โดยปริมาตร ผสมกับน้ำมันเบนซิน ๙๑ ในอัตราส่วน เบนซิน ๙ ส่วน เอทานอล ๑ ส่วน ได้เป็นแก็สโซฮอล์ ออกเทน ๙๕ ซึ่งเป็นคุณสมบัติตามมาตรฐาน กระทรวงพาณิชย์กำหนด

การวิจัยแก็สโซฮอล์นี้ เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงริเริ่มมาตั้งแต่ปี 2528 ด้วยทรงพิจารณาเห็นว่าในอนาคตอาจเกิดวิกฤติการณ์น้ำมันขาดแคลน และผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะอ้อยมีราคาต่ำ จึงมีพระกระแสรับสั่งให้โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาฯ ทำการศึกษาทดลองผลิตผลแอลกอฮอล์จากอ้อย เพื่อนำมาผสมกับน้ำมันใช้เป็น "พลังงานทดแทน"

พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ได้สร้างความซาบซึ้งและประทับใจแก่มวลพสกนิกรอย่างหาที่สิ้นสุดมิได้ โดยสิ่งประดิษฐ์ที่พระองค์ได้ทรงค้นคว้าวิจัยและสร้างสรรค์ขึ้น ล้วนเป็นประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์และต่อประเทศนานัปการ ดังนั้น ในงานนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ Brussels Eureka ๒๐๐๑ ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม ผลงานของพระองค์จำนวน ๓ ผลงาน ประกอบด้วยแนวพระราชดำริ “ทฤษฎีใหม่” “โครงการฝนหลวง”
และ “โครงการน้ำมันไบโอดีเซลสูตรสกัดจากน้ำมันปาล์ม” จึงได้รับการประกาศสดุดีเทิดพระเกียรติคุณให้เป็นผลงานแนวคิดใหม่ในการพัฒนาประเทศพร้อม ประกาศนียบัตร ถ้วยรางวัลและเหรียญทอง อันนำมาซึ่งความปลาบปลื้มปิติยินดีให้เกิดแก่ประชาชนชาวไทยทั้งมวล

อ้างอิง : http://th.60thcelebrations.com/th/activities-5.html