พระบิดาแห่งเทคโนโลยี | เทคโนโลยีสารสนเทศ | การทำแผนที่ตามพระราชดำริ

พระบิดาเทคโนโลยี

การทำแผนที่ตามพระราชดำริ

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงสอนพระโอรสธิดาให้เรียนรู้เรื่องแผนที่และการใช้แผนที่ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ร.ร.เพาะช่าง (สมัยนั้น) จัดทำแผนที่ประเทศไทยโดยผลิตเป็นรูปตัวต่อ เลื่อยเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆ มีกล่องไม้พร้อมฝาปิดสำหรับใส่ เป็นการสอนให้รู้จักประเทศไทยและรู้จักการดูการใช้แผนที่ไปพร้อมๆกัน ซึ่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพบเห็นอะไรก็จะทรงขีดเขียนบนแผนที่ บางครั้งจะทรงพบว่า ณ จุดทรงงานนั้นเป็นสถานที่บนภูเขา แต่ตามระวางของกรมแผนที่ระบุไว้ว่าเป็นธารน้ำ จึงดูคล้ายกับน้ำไหลขึ้นสูง และได้พระราชทานข้อสังเกตนี้แก่กรมแผนที่ ซึ่งกรมแผนที่ได้สำรวจใหม่ จึงพบว่าเป็นเรื่องผิดพลาดของเจ้าหน้าที่เอง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นนักแผนที่ผู้ชำนาญพระองค์หนึ่ง สำหรับแผนที่ที่ทรงใช้ตลอดเวลา เป็นแผนที่ที่ทรงทำขึ้นเอง ซึ่งมีความพิเศษต่างจากแผนที่อื่นๆ เช่น มีภาพถ่ายจากดาวเทียมปะติดปะต่อกัน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้กรมแผนที่ ทหารจัดทำแผนที่ชนิดต่างๆ เพื่อที่จะได้ทรงนำไปใช้ในการพิจารณา แหล่งน้ำธรรมชาติหรือพัฒนาที่ดินให้แก่ราษฎร เพื่อประโยชน์สุขแก่ราษฎรของพระองค์ท่าน กรมแผนที่ทหารได้เริ่มจัดแผนที่ตามพระราชประสงค์ เริ่มจากโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์ "หุบกระพง" ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เป็นแผนที่มาตราส่วน ๑:๑๐,๐๐๐ เส้นชั้นความสูง ๒ เมตร เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ และได้เพิ่มรายละเอียดใหม่เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๒๕ โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์ "หนองพลับ" ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ , ๑:๑๐,๐๐๐ เส้นชั้นความสูง ๐.๐๕ เมตร และ ๒ เมตร ตามลำดับ โดยใช้รูปถ่ายมาตราส่วน ๑:๕,๐๐๐, ๑:๑๐,๐๐๐ และ ๑:๒๕,๐๐๐ เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๑๕ เดือนกรกฎาคม ๒๕๑๖ และเดือนพฤศจิกายน ๒๕๑๙ ทั้งสองบริเวณได้ มีการสำรวจทางภูมิประเทศ เพื่อหาค่าจุดบังคับรูปถ่ายทางอากาศ แล้วจึงเขียนแผนที่จากเครื่องมือเขียนแผนที่จากรูปถ่ายทางอากาศ นำมาประกอบระวางลงหมึกเป็นลายเส้นสีดำบนแผ่น

อ้างอิง : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันอาทิตย์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๔๙ หน้า ๑๓
http://www.princess-it.org/kp9/hmk-IT/hmk-projects.th.html