กลับหน้าเว็บไซต์สำนักฯ

       สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ ผู้ใช้ห้องสมุด โดยจัดเจ้าหน้าที่ ประจำ ณ จุดติดต่อสอบถาม บริเวณ ชั้น 1 และเคานเตอร์บริการประจำชั้น เพื่อให้คำแนะนำในการใช้ห้องสมุด/เอกสาร/บริการ และการค้นข้อมูล รวมทั้งประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ ประจำชั้นภายในห้องสมุด

การเข้าใช้บริการห้องสมุด
       ผู้รับบริการ ต้องมีบัตรที่ห้องสมุดกำหนดไว้ เช่น บัตรห้องสมุด บัตรยืมเอกสาร และต้องแสดงบัตร และบันทึกการเข้าใช้ห้องสมุด/ การขอรับบริการ ตามระเบียบของห้องสมุด

การทำบัตรห้องสมุด
       บัตรห้องสมุดเป็นบัตรประจำตัวผู้รับบริการ ที่มีเลขที่บัตร เพื่อรับบริการต่าง ๆ ภายในห้องสมุด เช่น บริการยืมเอกสารไปถ่ายสำเนา บริการค้นเรื่อง ฯลฯ ติดต่อขอทำบัตรห้องสมุดได้ที่ เคานเตอร์ยืม-คืนเอกสาร ชั้น 1

การทำบัตรยืมเอกสาร
       บัตรยืมเอกสาร เป็นบัตรประจำตัวผู้รับบริการ ที่ได้รับอนุญาตให้มีสิทธิยืมเอกสารออกนอกห้องสมุด ตามระเบียบบริการยืม-คืน ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ เคานเตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1

การขอรับบริการ
       ผู้รับบริการต้องกรอกชื่อ/รหัสเลขที่บัตร ในแบบขอรับบริการ หรือบันทึกการขอรับบริการและปฏิบัติ ตามระเบียบ

ระเบียบว่าด้วยการใช้บริการห้องสมุด

 
Download Acrobat Reader

This site is copyright @ 2015 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

ปรับปรุง : Friday April 8, 2016 3:52 PM->