กลับหน้าเว็บไซต์สำนักฯ

บริการ
ค่าบริการ
ค่าธรรมเนียม (บาท)
ค่าเอกสาร (บาท)
1. บริการค้นเรื่องทางวิชาการ เรื่องละ 200 บาท 1-10 หน้าแรก  50 บาท
ทุกๆ 1-10 หน้าถัดไป  50 บาท

2. บริการติดตามสารสนเทศทันสมัย
     เฉพาะเรื่องเฉพาะราย (SDI)

ค่าลงทะเบียน 200 บาท / ปี หน้าละ 5 บาท
3. บริการสิทธิบัตรเฉพาะเรื่อง เรื่องละ 1,000 บาท
-
4. บริการรวบรวมสารสนเทศเฉพาะเรื่อง เรื่องละ 200 บาท หน้าละ 5 บาท

5. บริการจัดหาเอกสารฉบับเต็ม
    (ภายในประเทศ)
     5.1 กรณีไม่มีเอกสารภายใน
          สำนักหอสมุดฯ
     5.2 กรณีมีเอกสารภายใน 
         สำนักหอสมุดฯ
          - จัดส่งทางไปรษณีย์
          - จัดส่งทาง EMS
          - จัดส่งทางโทรสาร

 

-

-

 

 

1-10 หน้าแรก  50  บาท
ทุกๆ 1-10 หน้าถัดไป 50 บาท

หน้าละ 5 บาท
หน้าละ 5 บาท + ค่าส่ง EMS
หน้าละ 5 บาท

6. บริการจัดหาเอกสารฉบับเต็ม
    (ต่างประเทศ)

เรื่องละ 1,000 บาท  
7. บริการจัดหาเอกสารสิทธิบัตรฉบับเต็ม
     7.1 กรณีสืบค้นผ่านอินเตอร์เน็ต
     7.2 กรณีสั่งซื้อจากต่างประเทศ

เรื่องละ 100 บาท
เรื่องละ 1,000 บาท
 

8. บริการพิมพ์ข้อมูลจากวัสดุย่อส่วน /
    CD-ROM / Internet

  หน้าละ 5 บาท

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่องอัตราค่าบริการสารสนเทศตามคำขอ

Download Acrobat Reader

This site is copyright @ 2015 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

ปรับปรุง : Monday January 23, 2017 2:25 PM->