กลับหน้าเว็บไซต์สำนักฯ

  ความเป็นมา   วิสัยทัศน์   พันธกิจ
ความเป็นมา
       พ.ศ. 2476 พณฯ ดร.ตั้ว ลพานุกรม (อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์คนแรก) เป็นผู้หนึ่งที่ริเริ่มงานปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ขึ้นในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยเห็นถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่เสมือนเป็นกุญแจไขเปิดอนาคตของประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ จึงก่อตั้งหน่วยงานด้านห้องสมุดวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยขึ้นเป็นแห่งแรกที่กรมวิทยาศาสตร์ เป็นกลยุทธ์สร้างความสำเร็จในการพัฒนาประเทศ เพิ่มพูนภูมิปัญญาทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของชาติ และเป็นที่รู้จักและใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางในนาม “ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์
Dr.Tua
History
      พ.ศ.2521 ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นระดับกองชื่อ “กองสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" และใช้เรื่อยมาจนถึงปี 2545
      หลังจากการปฏิรูประบบราชการเมื่อตุลาคม 2545 กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการใหม่ ทำให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม “กองสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” จึงได้รับการปรับเปลี่ยนเป็น “สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" ดำเนินการต่อมาจนถึงปัจจุบัน
      สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือที่รู้จักกันในนามของห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีบทบาทหลักเป็นห้องสมุดและศูนย์บริการสารนิเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญของชาตินานกว่า 70 ปี และทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระบบสารนิเทศแห่งชาติ เป็นแหล่งรวมเอกสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมากกว่า 500,000 เล่ม ใช้ระบบ ทศนิยมดิวอี้ ในการจำแนกเอกสาร ปัจจุบันดำเนินงานด้วยโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha (Matrix) สามารถสืบค้นหาทรัพยากรสารสนเทศที่มีในห้องสมุดด้วย e-indexes ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ สะดวกต่อการเข้าถึง

ที่ตั้ง
     สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งอยู่ที่ปีกขวาของอาคารมาตรวิทยาและศูนย์สารนิเทศวิทยาศาสตร์ เป็นอาคาร 6 ชั้น มีพื้นที่บริการ 4,012 ตารางเมตร   วัน - เวลาทําการ จันทร์ - ศุกร์ 8.30 น. - 16.30 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 
 วิสัยทัศน์
         มุ่งมั่นพัฒนาหน่วยงานให้เป็นหอสมุดกลางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของชาติ สนับสนุนการเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ
   ที่ประชาชนทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงบริการได้
 มาตรฐาน ISO
ISO
     สำนักหอสมุด ฯ ได้เริ่มนำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9002 : 1994 มาใช้ตั้งเเต่ปี 2542 จนกระทั่งได้รับใบประกาศรับรองระบบบริหารงานคุณภาพครั้งเเรก เมื่อ 9 มีนาคม 2544   เเล้วเปลี่ยนมาเป็น ISO 9001 : 2000 ISO 9001 : 2008 และ ISO 9001 : 2015 ตามลำดับ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการบริการ จึงให้ความสำคัญกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการ ดังนั้น ทุกความคิดเห็นจากทุกช่องทาง จะได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ผู้ใช้บริการ ได้รับความพึงพอใจสูงสุดนั่นเอง
พันธกิจ
    1. เพิ่มศักยภาพการบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการบริหารจัดการหอสมุดฯ
    2. บูรณาการเครือข่ายแหล่งบริการสารสนเทศในประเทศและพัฒนาการเป็นศูนย์บริการสารสนเทศเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์
        และเทคโนโลยี
    3.
พัฒนาคลังความรู้สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปดิจิทัลDownload Acrobat Reader

This site is copyright @ 2015 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

ปรับปรุง : Wednesday October 31, 2018 9:44 AM->