กลับหน้าเว็บไซต์สำนักฯ

  ความเป็นมา   วิสัยทัศน์   พันธกิจ
ความเป็นมา
       พ.ศ. 2476 พณฯ ดร.ตั้ว ลพานุกรม (อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์คนแรก) เป็นผู้หนึ่งที่ริเริ่มงานปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ขึ้นในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยเห็นถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่เสมือนเป็นกุญแจไขเปิดอนาคตของประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ จึงก่อตั้งหน่วยงานด้านห้องสมุดวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยขึ้นเป็นแห่งแรกที่กรมวิทยาศาสตร์ เป็นกลยุทธ์สร้างความสำเร็จในการพัฒนาประเทศ เพิ่มพูนภูมิปัญญาทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของชาติ และเป็นที่รู้จักและใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางในนาม “ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์
Dr.Tua
History
      พ.ศ.2521 ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นระดับกองชื่อ “กองสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" และใช้เรื่อยมาจนถึงปี 2545
      หลังจากการปฏิรูประบบราชการเมื่อตุลาคม 2545 กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการใหม่ ทำให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม “กองสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” จึงได้รับการปรับเปลี่ยนเป็น “สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" ดำเนินการต่อมาจนถึงปัจจุบัน
      สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือที่รู้จักกันในนามของห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีบทบาทหลักเป็นห้องสมุดและศูนย์บริการสารนิเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญของชาตินานกว่า 70 ปี และทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระบบสารนิเทศแห่งชาติ เป็นแหล่งรวมเอกสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมากกว่า 500,000 เล่ม ใช้ระบบ ทศนิยมดิวอี้ ในการจำแนกเอกสาร ดำเนินงานด้วยโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS ( Virtua version ) สามารถสืบค้นหาทรัพยากรสารสนเทศที่มีในห้องสมุดด้วย e-indexes ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ สะดวกต่อการเข้าถึง

ที่ตั้ง
     สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งอยู่ที่ปีกขวาของอาคารมาตรวิทยาและศูนย์สารนิเทศวิทยาศาสตร์ เป็นอาคาร 6 ชั้น มีพื้นที่บริการ 4,012 ตารางเมตร   วัน - เวลาทําการ จันทร์ - ศุกร์ 8.30 น. - 16.30 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 
 
 วิสัยทัศน์

 • มุ่งมั่นพัฒนาหน่วยงานให้เป็นหอสมุดและศูนย์สารนิเทศทางวิทยาศาสตร์ของชาติ
 • แสวงหาวิธีการประสานความร่วมมือที่ดีระหว่างแหล่งทรัพยากรสารนิเทศ
 • พัฒนาศักยภาพการร่วมใช้ทรัพยากรสารนิเทศ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
 มาตรฐาน ISO
ISO
     สำนักหอสมุด ฯ ได้เริ่มนำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9002 : 1994 มาใช้ตั้งเเต่ปี 2542 จนกระทั่งได้รับใบประกาศรับรองระบบบริหารงานคุณภาพครั้งเเรก เมื่อ 9 มีนาคม 2544   เเล้วเปลี่ยนมาเป็น ISO 9001 : 2000 และ ISO 9001 : 2008 ตามลำดับ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการบริการ จึงให้ความสำคัญกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการ ดังนั้น ทุกความคิดเห็นจากทุกช่องทาง จะได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ผู้ใช้บริการ ได้รับความพึงพอใจสูงสุดนั่นเอง
พันธกิจ

     "ส่งเสริมการเข้าถึงและการนำความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ตรงกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานวิชาการทุกภาครัฐ/เอกชน เพื่อการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในชาติ กระตุ้นให้มีการตระหนักรู้ถึงคุณประโยชน์ของแหล่งข้อมูลความรู้ที่จัดให้มีในห้องสมุด เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าที่สมประโยชน์แก่ผู้สนใจทุกระดับ"  โดยใช้กลยุทธ์หลัก 3 ด้าน ได้แก่
 ด้านทรัพยากรสารสนเทศ

 • จัดให้มีที่จัดพิมพ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้สมบูรณ์ที่สุด
 • เพิ่มสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

      
  เน้นความต้องการใช้สารสนเทศของผู้รับบริการเป็นหลัก ในการพัฒนาความร่วมมือในด้าน
  การจัดหา จัดการ การเข้าถึง และการใช้ประโยชน์สารสนเทศร่วมกันในเครือข่าย

พันธกิจ  

 ด้านการเข้าถึงสารสนเทศ
 
 • ทำให้ทรัพยากรสารสนเทศอยู่ในสภาพพร้อมที่ผู้ใช้บริการจะเข้าถึงได้มากขึ้น
 • จัดให้มีแหล่งบริการในทุกๆ บริการที่จัดไว้
 • เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตาม พ.ร.บ. 
       การศึกษาพัฒนาให้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายแหล่งสารสนเทศในโลก
 • ขยายโอกาสการเรียนรู้อย่างมีความสุขและสนุกกับการค้นคว้าที่จัดบริการโดย สำนักหอสมุด
       และศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พันธกิจ  

 ด้านพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วย

 • พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะด้านอย่างต่อเนื่อง
 • พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศ
 • พัฒนาความสามารถด้านบริหาร
 • พัฒนาด้านจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณ

พันธกิจ  
Download Acrobat Reader

This site is copyright @ 2015 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

ปรับปรุง : Friday April 8, 2016 11:34 AM->