กลับหน้าเว็บไซต์สำนักฯ

ผู้มีสิทธิ์ยืมเอกสาร ได้แก่
       1. ข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์บริการ
       2. ผู้ขอมีสิทธิ์ยืมที่ได้รับอนุญาตจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ

การขอทำบัตรมีสิทธ์ยืมฯ
      1. ทำหนังสือขอมีสิทธ์ยืมฯ ตามแบบที่กรมวิทยาศาสตร์ฯ กำหนด
      2. นำรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 3x4 ซม. จำนวน 2 รูปติดต่อขอทำ
           บัตรยืมเอกสาร

การยืม-คืน หนังสือ
       ต้องแสดงบัตรสมาชิกทุกครั้งที่ยืมหนังสือ โดยหนังสือตำราภาษาอังกฤษ ขอยืมได้ครั้งละ 3 เล่ม เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ส่วนเอกสารอื่นๆ ยืมได้เฉพาะข้าราชการ วศ. ซึ่งมีบัตรยืมเอกสาร เมื่อครบกำหนดการยืม จะต่ออายุ การยืมได้ 1 ครั้ง หากไม่คืนตามกำหนด ปรับวันละ 5 บาท ต่อ 1 เล่ม
Download Acrobat Reader

This site is copyright @ 2015 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

ปรับปรุง : Friday April 8, 2016 3:49 PM->