กลับหน้าเว็บไซต์สำนักฯ

       เป็นบริการสารสนเทศที่จัดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารในห้องสมุด โดยรับคำถาม / ตอบคำถามผ่านทาง โทรศัพท์/โทรสาร/ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เอกสารที่ให้บริการ อาทิ หนังสือ วารสาร สิทธิบัตรมาตรฐาน ฯลฯ


ผู้สนใจ สามารถติดต่อขอรับบริการ ได้ที่
โทร : 0 2201 7251, 0 2201 7259-61
แฟกซ์ : 0 2201 7251 , 0 2201 7265
อีเมล์ : info@dss.go.thDownload Acrobat Reader

This site is copyright @ 2015 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

ปรับปรุง : Thursday January 11, 2018 11:03 AM->