กลับหน้าเว็บไซต์สำนักฯ

       เป็นบริการติดตามสารสนเทศทันสมัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความประสงค์เฉพาะบุคคล โดยจะติดตามเฉพาะเรื่องที่ได้กำหนดไว้ จากแหล่งสารสนเทศที่ให้ข้อมูลทันสมัย เช่น จากวารสาร และวารสาร สาระสังเขป โดยทำสำเนารวบรวมและจัดส่งทางไปรษณีย์ เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง บริการติดตามสารสนเทศ ทันสมัยเฉพาะเรื่อง เฉพาะราย มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า บริการ เอสดีไอ (Selective Dissemination of Information)

การให้บริการและอัตราค่าบริการ
       - ผู้ขอรับบริการแจ้งความประสงค์ กรอกแบบขอรับบริการ
         กำหนดเรื่อง ขอบข่ายเนื้อหา และเอกสารที่ต้องการติดตาม
       - อัตราค่าบริการติดตาม จำนวนหน้าที่ประเมิน และชำระเงิน
         ล่วงหน้าเป็นรายปี

 

 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มสารสนเทศเฉพาะทาง
โทร : 0 2201 7259-61 ในวันและเวลาราชการDownload Acrobat Reader

This site is copyright @ 2015 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

ปรับปรุง : Thursday January 11, 2018 11:05 AM->