กลับหน้าเว็บไซต์สำนักฯ

      เป็นบริการจัดหาเอกสารฉบับเต็ม (Full text) ตามความต้องการ ของผู้ขอรับบริการ จากสิ่งพิมพ์ทุกประเภท ทั้งในและต่างประเทศ เช่นบทความจากวารสาร/หนังสือ/รายงานการประชุม/เอกสารสิทธิบัตร และมาตรฐาน เป็นต้น
       ผู้ประสงค์ขอรับบริการจัดหาเอกสารฉบับเต็ม จะต้องกรอกแบบขอรับบริการ เพื่อให้รายละเอียดข้อมูล บรรณานุกรม ซึ่งประกอบด้วย.-

  • ชื่อ (ผู้เขียน สมาคม หน่วยงาน สถาบัน ผู้ทรงสิทธิ์ นักประดิษฐ์)
  • ชื่อบทความ/ชื่อเรื่อง
  • ชื่อสิ่งพิมพ์ที่ลงบทความ (วารสาร รายงาน ฯลฯ) ที่ลงบทความ เดือน ปีที่ ฉบับที่ เลขหน้า หรือ
         เลขที่เอกสาร
  • แหล่งที่มาของรายการข้างต้น อาทิ Chemical Abstracts, Engineering Index โดยระบุ
         หมายเลข Abstracts ปีที่ เล่มที่ หน้า


ผู้สนใจ ติดต่อขอรับบริการ และทราบอัตราค่าบริการ ได้ที่
กลุ่มหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร 0 2201-7250-51
แฟกซ์ : 0 2201-7251 หรือ 0 2354-3792
อีเมล์ : info@dss.go.thDownload Acrobat Reader

This site is copyright @ 2015 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

ปรับปรุง : Friday April 8, 2016 11:31 AM->