กลับหน้าเว็บไซต์สำนักฯ

      ผู้รับบริการ ต้องการยืมระหว่างห้องสมุด โดยทำสำเนาสิ่งพิมพ์ ที่มีในห้องสมุด เช่น บทความวารสาร หนังสือ ตำรา เอกสารสิทธิบัตร เอกสารมาตรฐาน รายงานการประชุม ฯลฯ และไม่สามารถมาติดต่อขอรับ บริการด้วยตนเองได้ ทางห้องสมุดจึงได้เปิดให้มีบริการสำเนาเอกสาร ทางไปรษณีย์ / โทรสาร เพื่อช่วย
อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอรับบริการ ซึ่งผู้ขอรับบริการสามารถติดต่อขอใช้บริการได้โดย ส่งคำร้องมา ทางไปรษณีย์ /โทรสาร /ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และทางห้องสมุดจะดำเนินการจัดส่งสำเนาเอกสาร
ให้แก่ผู้ขอรับบริการ ต่อไป


ผู้สนใจ ติดต่อขอรับบริการ และทราบอัตราค่าบริการ ได้ที่
กลุ่มหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร 0 2201-7250-51
แฟกซ์ : 0 2201-7251 หรือ 0 2354-3792
อีเมล์ : info@dss.go.thDownload Acrobat Reader

This site is copyright @ 2015 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

ปรับปรุง : Friday April 8, 2016 11:32 AM->