กลับหน้าเว็บไซต์สำนักฯ

      สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีบริการ สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
ในรูปของฐานข้อมูล และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ
    1. ฐานข้อมูลดรรชนี (Public Catalog) สิ่งพิมพ์ในสำนักหอสมุดฯ
        ประกอบด้วยฐานข้อมูลเอกสารประเภทหนังสือ วารสาร รายงาน การประชุม และอื่น ๆ
        ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
    2. ฐานข้อมูลด้านมาตรฐาน
    3. ฐานข้อมูลด้านสิทธิบัตร
    4. ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศพร้อมใช้งาน
    5. ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP
    6. ฐานข้อมูลศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    7. วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย วารสารภาษาต่างประเทศ บางรายชื่อที่สามารถสืบค้นบทความ
        ในวารสารได้ 4 ปีย้อนหลังนับจากปีปัจจุบัน สืบค้นข้อมูลได้ที่ http://siweb.dss.go.th

Download Acrobat Reader

This site is copyright @ 2015 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

ปรับปรุง : Wednesday October 3, 2018 4:55 PM->