กลับหน้าเว็บไซต์สำนักฯ

      สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดให้ มีการอบรม/สัมมนาหรือ บรรยาย พิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการแสวงหาสารนิเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการวิจัยและพัฒนา การประดิษฐ์คิดค้น การศึกษาค้นคว้า และการประกอบ อุตสาหกรรม
       หัวข้อที่ฝึกอบรม ได้แก่ เทคนิคการสืบค้นสารนิเทศจาก เอกสาร Chemical Abstracts จากเอกสาร สิทธิบัตร กลยุทธ์การสืบค้นเอกสารสิทธิบัตร เป็นต้น


ผู้สนใจ ติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่
ศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร : 0 2201-7260-62 ในวันและเวลาราชการDownload Acrobat Reader

This site is copyright @ 2015 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

ปรับปรุง : Friday April 8, 2016 11:33 AM->