กลับหน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศฯ บทความเกี่ยวกับมาตรฐาน

 

  ข้อมูลที่ 1 ถึง 20 จากที่พบ 22 เรื่อง

ลำดับ
บทความ/ผู้เขียน
1
SCORM มาตรฐาน e-learning
โดย : ปัทมา นพรัตน์ , นวพร เลิศธาราทัต
2
กฎระเบียบหลักการปฏิบัติที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practices)
โดย : ฐานข้อมูลสถาบันอาหาร
3
การจัดทำเลขมาตรฐานประจำหนังสือระบบใหม่ (A New International Standard Book Number System)
โดย : พรรณดาว รัตชะถาวร
4
การใช้เครื่องชั่งให้ถูกวิธี
โดย : บุญธรรม ลิมป์ปิยพันธ์, ประวิทย์ จงนิมิตสถาพ
5
การตรวจสอบเบื้องต้นของสารพิษในผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ โดยเทคนิครังสีเอกซ์ฟลูออเรสเซนซ์ (X-ray Fluoresence,XRF)
โดย : วันดี ลือสายวงศ์ , ดวงกมล เชาวน์ศรีหมุด
6
การเตรียมพร้อมของห้องปฏิบัติการเพื่อปรับเปลี่ยนระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025:1999 เข้าสู่ ISO/IEC 17025:2005
โดย : สุมาลี ทั่งพิทยกุล
7
การทดสอบความแข็งของยาง
โดย : กาจพันธ์ สกุลแก้ว
8
การปรับเปลี่ยนระบบการบริหารของห้องปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ ISO/IEC 17025:2005
โดย : สุดา นันทวิทยา
9
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารภายใต้โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
โดย : อารี ชูวิสิฐกุล , ปัญจ์ยศ มงคลชาติ
10
การรับรองผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง
โดย : ภัทรภร ธนะภาวริศ
11
การสอบกลับได้ทางเคมี
โดย : ธิดา เกิดกำไร , เทพวิฑูรย์ ทองศรี
12
ความสำคัญของหน่วยรับรองระบบงานตามข้อกำหนด ISO/IEC 17011กับการค้าระหว่างประเทศ
โดย : สุมาลี ทั่งพิทยกุล , ศันสนีย์ ชีระพันธ์
13
ฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร
โดย : จารุนี วิวัชรโกเศศ
14
แนะนำเอกสาร Code of Federal Regulations (CFR)
โดย : จารุนี ฉัตรกิติพรชัย
15
มาตรฐาน ISO 14000 คืออะไร
โดย : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
16
มาตรฐาน ISO 9000
โดย : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
17
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
โดย : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
18
มาตรฐานสำลี
โดย : เปรมใจ อรรถกิจการค้า , ดนัย กิจชัยนุกูล , สมจิตร ตั้งชัยวัฒนา
19
สารพิษต้องห้ามกับระเบียบ ROHS
โดย : เทพวิฑูรย์ ทองศรี , วันดี ลือสายวงศ์
20
หลักการในการจัดทำห้องสะอาด ( clean room) สำหรับอุตสาหกรรม
โดย : อังสนา ฉั่วสุวรรณ์   
Keyword Search  
Browse Search
กรณีค้นชื่อวารสารให้ใช้ Browse Search
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
 
มอก.มาตรฐานบังคับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
  มาตรฐานสินค้า
  มาตรฐานระบบ
  มาตรฐานทั่วไป
  กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงาน
มาตรฐาน
    สินค้ากลุ่มพืช
  สินค้ากลุ่มปศุสัตว์
  สินค้ากลุ่มสัตว์น้ำ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์
มก.ธกส.
  ประเภทอาหาร
  ประเภทไม่ใช่อาหาร
ข้อกำหนดฉลากเขียว
       
ศัพท์บัญญัติ
  ศัพท์บัญญัติชื่อแร่
  ศัพท์บัญญัติชื่อธาตุ
     


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 

สถิติจาก truehit.net


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Saturday, August 10, 2013 0:28 AM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร