เว็บไซต์สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทความเกี่ยวกับมาตรฐาน รวมเว็บไซต์เกี่ยวกับมาตรฐาน

  Codex alimentarius
  NFPA Standard
EPA Test Methods
in CFR
  กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับของไทย
ด้าน ว/ท

รายชื่อเอกสาร Standard ในศูนย์ประสานงาน ว/ท
  ศัพท์บัญญัติ
  ศัพท์บัญญัติชื่อแร่
  ศัพท์บัญญัติชื่อธาตุ
European Union law   
Keyword Search  
Browse Search
กรณีค้นชื่อวารสารให้ใช้ Browse Search
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
 
มอก.มาตรฐานบังคับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
  มาตรฐานสินค้า
  มาตรฐานระบบ
  มาตรฐานทั่วไป
  กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงาน
มาตรฐาน
    สินค้ากลุ่มพืช
    สินค้ากลุ่มปศุสัตว์
    สินค้ากลุ่มสัตว์น้ำ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ มก.ธกส.
  ประเภทอาหาร
  ประเภทไม่ใช่อาหาร
ข้อกำหนดฉลากเขียว
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
  
 
 
 
 
 

สถิติจาก truehit.net

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
โดย.. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
    มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational health and safety man ..อ่านต่อ
มาตรฐาน ISO 14000 คืออะไร
โดย.. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
    ISO 14000 เป็นชุดของมาตรฐานที่ประกอบไปด้วยมาตรฐานหลายเล่ม เริ่มต้นตั้งแต่หมายเลข 14001 จนถึง 14100 ( ..อ่านต่อ
มาตรฐาน ISO 9000
โดย.. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
    ISO 9000 มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ เป็นมาตรฐานระบบการบริหารงานขององค์กร ซึ่งมุ่งเน้นด้านคุณภาพ ท ..อ่านต่อ
กฎระเบียบหลักการปฏิบัติที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practices)
โดย.. ฐานข้อมูลสถาบันอาหาร
     องค์การอาหารยาและเครื่องสํ าอาง (FDA) กํ าหนดให้ผู้ผลิตอาหารทุกรายใช้หลักการปฏิบัติที่ดีในการผลิต ..อ่านต่อ
การตรวจสอบเบื้องต้นของสารพิษในผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ โดยเทคนิครังสีเอกซ์ฟลูออเรสเซนซ์ (X-ray Fluoresence,XRF)
โดย.. วันดี ลือสายวงศ์ , ดวงกมล เชาวน์ศรีหมุด
     ..อ่านต่อ
การปรับเปลี่ยนระบบการบริหารของห้องปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ ISO/IEC 17025:2005
โดย.. สุดา นันทวิทยา
     ..อ่านต่อ
การรับรองผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง
โดย.. ภัทรภร ธนะภาวริศ
     ..อ่านต่อ
การทดสอบความแข็งของยาง
โดย.. กาจพันธ์ สกุลแก้ว
    ค่าความแข็งของยางมักถูกจัดอันดับอยู่ในหัวข้อลำดับต้นๆของข้อกำหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ยาง (product sp ..อ่านต่อ
การเตรียมพร้อมของห้องปฏิบัติการเพื่อปรับเปลี่ยนระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025:1999 เข้าสู่ ISO/IEC 17025:2005
โดย.. สุมาลี ทั่งพิทยกุล
    ISO/IEC 17025 เป็นมาตรฐานสากลซึ่งประกาศใช้โดยองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน หรือเรียกว่า ISO . ..อ่านต่อ
การใช้เครื่องชั่งให้ถูกวิธี
โดย.. บุญธรรม ลิมป์ปิยพันธ์, ประวิทย์ จงนิมิตสถาพ
     ..อ่านต่อ
   
เอกสารมาตรฐาน ASTM 2016 ( Annual Book of ASTM Standards 2016) ( 83 Volumes)
 
เอกสารมาตรฐาน ASTM 2015 ( Annual Book of ASTM Standards 2015) ( 82 Volumes)
 
เอกสารมาตรฐาน ASTM 2014 ( Annual Book of ASTM Standards 2014) ( 82 Volumes)
 
เอกสารมาตรฐาน ASTM 2013 ( Annual Book of ASTM Standards 2013) ( 82 Volumes)
 
เอกสารมาตรฐาน ASTM 2012 ( Annual Book of ASTM Standards 2012) ( 82 Volumes)
 

 
Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster
This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 7:42 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร