กลับหน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศฯ บทความเกี่ยวกับมาตรฐาน

 
พิมพ์ชื่อแร่ที่ต้องการ  

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

  ดูรายชื่อทั้งหมด

 ลำดับที่ 1 ถึง 35 จากที่พบ 895 รายการ

ลำดับ
          ชื่อแร่ภาษาต่างประเทศ
          ชื่อแร่ภาษาไทย
1
acanthite อาแคนไทต์
2
achroite อะโครไอต์
3
acmite แอกไมต์
4
actinolite แอกทิโนไลต์
5
adamite แอดาไมต์
6
adularia อะดูลาเรีย
7
aegirine อีจิรีน [มีความหมายเหมือนกับ aegirite]
8
aegirite อีจิไรต์ [มีความหมายเหมือนกับ aegirine]
9
agalmatolite อะกัลมาโทไลต์
10
agate อะเกต
11
alabandite อะลาแบนไดต์
12
alabaster อะลาบาสเตอร์
13
albite แอลไบต์
14
alexandrite อะเลกซานไดรต์
15
allanite แอลลาไนต์
16
allophane แอลโลเฟน
17
almandine แอลมันดีน [มีความหมายเหมือนกับ almandite]
18
almandite แอลมันไดต์ [มีความหมายเหมือนกับ almandine]
19
alum อะลัม
20
alunite อะลูไนต์
21
amazon stone; amazonstone แอมะซอนสโตน [มีความหมายเหมือนกับ amazonite]
22
amazonite แอมะซอไนต์ [มีความหมายเหมือนกับ amazon stone;amazonstone]
23
amblygonite แอมบลิโกไนต์
24
amethyst แอเมทิสต์
25
amosite เอโมไซต์
26
amphibole แอมฟิโบล
27
analcime อะนาลไซม์ [มีความหมายเหมือนกับ analcite]
28
analcite อะนาลไซต์ [มีความหมายเหมือนกับ analcime]
29
anapaite แอนาพาไอต์
30
anatase อะนาเทส
31
anauxite แอนอกไซต์
32
andalusite แอนดาลูไซต์
33
andersonite แอนเดอร์ซอไนต์
34
andesine แอนดีซีน
35
andradite แอนดราไดต์

หน้าที่  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26  

   
Keyword Search  
Browse Search
กรณีค้นชื่อวารสารให้ใช้ Browse Search
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
 
มอก.มาตรฐานบังคับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
  มาตรฐานสินค้า
  มาตรฐานระบบ
  มาตรฐานทั่วไป
  กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงาน
มาตรฐาน
    สินค้ากลุ่มพืช
  สินค้ากลุ่มปศุสัตว์
  สินค้ากลุ่มสัตว์น้ำ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์
มก.ธกส.
  ประเภทอาหาร
  ประเภทไม่ใช่อาหาร
ข้อกำหนดฉลากเขียว
       
ศัพท์บัญญัติ
  ศัพท์บัญญัติชื่อแร่
  ศัพท์บัญญัติชื่อธาตุ
     


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster

สถิติจาก truehit.net

-- เพื่อความถูกต้องของข้อมูลในการอ้างอิง กรุณาตรวจสอบจากแหล่งข้อมูล --

แหล่งข้อมูล : ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องศัพท์บัญญัติชื่อแร่
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนพิเศษ 134ง (25 ก.ย. 50) หน้า 1 (ท้ายประกาศ 36 หน้า) )

 


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Saturday, August 10, 2013 0:28 AM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร