กลับหน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศฯ บทความเกี่ยวกับมาตรฐาน

 
พิมพ์ชื่อแร่ที่ต้องการ  

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

  ดูรายชื่อทั้งหมด

 ลำดับที่ 1 ถึง 32 จากที่พบ 32 รายการ

ลำดับ
          ชื่อแร่ภาษาต่างประเทศ
          ชื่อแร่ภาษาไทย
1
gadolinite กาโดลิไนต์
2
gahnite กาห์ไนต์
3
galaxite กาแลกไซต์
4
galena กาลีนา
5
garnet การ์เนต
6
garnierite การ์เนียไรต์
7
gaspeite แกสเพไอต์
8
gaylussite เกย์ลุสไซต์
9
gersdorffite เกอร์สดอร์ฟไฟต์
10
geyserite กีย์เซอไรต์
11
gibbsite กิบบ์ไซต์
12
glaserite กลาเซอไรต์
13
glauberite เกลาเบอไรต์
14
glaucochroite กลอโคโครไอต์
15
glaucodot กลอโคดอต
16
glauconite กลอโคไนต์
17
glaucophane กลอโคเฟน
18
goethite เกอไทต์
19
gold ทองคำ
20
gormanite กอร์มาไนต์
21
goshenite โกชีไนต์
22
graphite แกรไฟต์
23
gratonite แกรโทไนต์
24
greenockite กรีนอกไคต์
25
grossular กรอสซูลาร์ [มีความหมายเหมือนกับ grossularite]
26
grossularite กรอสซูลาไรต์ [มีความหมายเหมือนกับ grossular]
27
groutite เกราไทต์
28
grunerite กรูเนอไรต์
29
gublinite กูบลิไนต์
30
gudmundite กัดมันไดต์
31
gypsum ยิปซัม
32
gyrolite ไจโรไลต์

หน้าที่  1  

   
Keyword Search  
Browse Search
กรณีค้นชื่อวารสารให้ใช้ Browse Search
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
 
มอก.มาตรฐานบังคับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
  มาตรฐานสินค้า
  มาตรฐานระบบ
  มาตรฐานทั่วไป
  กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงาน
มาตรฐาน
    สินค้ากลุ่มพืช
  สินค้ากลุ่มปศุสัตว์
  สินค้ากลุ่มสัตว์น้ำ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์
มก.ธกส.
  ประเภทอาหาร
  ประเภทไม่ใช่อาหาร
ข้อกำหนดฉลากเขียว
       
ศัพท์บัญญัติ
  ศัพท์บัญญัติชื่อแร่
  ศัพท์บัญญัติชื่อธาตุ
     


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster

สถิติจาก truehit.net

-- เพื่อความถูกต้องของข้อมูลในการอ้างอิง กรุณาตรวจสอบจากแหล่งข้อมูล --

แหล่งข้อมูล : ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องศัพท์บัญญัติชื่อแร่
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนพิเศษ 134ง (25 ก.ย. 50) หน้า 1 (ท้ายประกาศ 36 หน้า) )

 


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Saturday, August 10, 2013 0:28 AM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร