กลับหน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศฯ บทความเกี่ยวกับมาตรฐาน

 
พิมพ์ชื่อแร่ที่ต้องการ  

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

  ดูรายชื่อทั้งหมด

 ลำดับที่ 106 ถึง 140 จากที่พบ 895 รายการ

ลำดับ
          ชื่อแร่ภาษาต่างประเทศ
          ชื่อแร่ภาษาไทย
106
bismuth บิสมัท
107
bismuthinite บิสมูทิไนต์
108
bismutite บิสมูไทต์
109
bixbite บิกซ์ไบต์
110
blende เบลนด์ [มีความหมายเหมือนกับsphalerite และ zinc blende]
111
bloodstone บลัดสโตน [มีความหมายเหมือนกับ heliotrope]
112
boehmite เบอห์ไมต์
113
boleite โบลีไอต์
114
boltwoodite โบลต์วูไดต์
115
boracite บอราไซต์
116
borax บอแรกซ์
117
bornite บอร์ไนต์
118
boulangerite บูแลนเจอไรต์
119
bournonite บอร์โนไนต์
120
bowenite โบวีไนต์
121
bowlingite โบว์ลินไกต์
122
brannerite แบรนเนอไรต์
123
braunite เบราไนต์
124
bravoite บราวอยต์
125
brazilianite บราซิเลียไนต์
126
brochantite โบรเชนไทต์
127
bromargyrite โบรมาร์จิไรต์
128
bronzite บรอนไซต์
129
brookite บรูไคต์
130
brucite บรูไซต์
131
buergerite เบอร์เกอไรต์
132
burbankite เบอร์แบนไคต์
133
burkeite เบอร์ไคต์
134
buttgenbachite บุตต์เจนแบไคต์
135
bytownite ไบโทว์ไนต์
136
cacoxenite แคโคซีไนต์
137
cahnite คาห์ไนต์
138
cairngorm แคร์นกอร์ม
139
calamine คาลาไมน์
140
calaverite แคลาเวอไรต์

หน้าที่  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26  

   
Keyword Search  
Browse Search
กรณีค้นชื่อวารสารให้ใช้ Browse Search
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
 
มอก.มาตรฐานบังคับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
  มาตรฐานสินค้า
  มาตรฐานระบบ
  มาตรฐานทั่วไป
  กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงาน
มาตรฐาน
    สินค้ากลุ่มพืช
  สินค้ากลุ่มปศุสัตว์
  สินค้ากลุ่มสัตว์น้ำ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์
มก.ธกส.
  ประเภทอาหาร
  ประเภทไม่ใช่อาหาร
ข้อกำหนดฉลากเขียว
       
ศัพท์บัญญัติ
  ศัพท์บัญญัติชื่อแร่
  ศัพท์บัญญัติชื่อธาตุ
     


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster

สถิติจาก truehit.net

-- เพื่อความถูกต้องของข้อมูลในการอ้างอิง กรุณาตรวจสอบจากแหล่งข้อมูล --

แหล่งข้อมูล : ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องศัพท์บัญญัติชื่อแร่
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนพิเศษ 134ง (25 ก.ย. 50) หน้า 1 (ท้ายประกาศ 36 หน้า) )

 


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Saturday, August 10, 2013 0:28 AM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร