เว็บไซต์สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทความเกี่ยวกับมาตรฐาน รวมเว็บไซต์เกี่ยวกับมาตรฐาน

  Codex alimentarius
  NFPA Standard
EPA Test Methods
in CFR
  กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับของไทย
ด้าน ว/ท

รายชื่อเอกสาร Standard ในศูนย์ประสานงาน ว/ท
  ศัพท์บัญญัติ
  ศัพท์บัญญัติชื่อแร่
  ศัพท์บัญญัติชื่อธาตุ
American National Standards Institute
ASTM International
British Standard Institute
CODEX Alimentarius Standards
European Union law
International Electrotechnical Commission
International Organization for Standardization
Standards Australia


EU พิจารณาแก้ไขมาตรการสุ่มตรวจเข้มผักจากไทยที่ส่งไปจำหน่ายยังสหภาพยุโรป (Review ครั้งที่ ๒๔)  

 ตามที่  สหภาพยุโรปได้ออกมาตรการสุ่มตรวจเข้มผักไทย ๑๐% – ๕๐% ณ ด่านนำเข้าของสหภาพยุโรป ตามกฎระเบียบ Regulation (EC) No 669/2009 ที่ออกมาตรการสุ่มตรวจเข้มพืชกลุ่มเสี่ยงของประเทศที่สามที่ส่งไปจำหน่ายยังสหภาพยุโรป โดยให้มีผลปรับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๓ นั้น  .   .   ....

อ่าน Fulltext   
Keyword Search  
Browse Search
กรณีค้นชื่อวารสารให้ใช้ Browse Search
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
 
มอก.มาตรฐานบังคับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
  มาตรฐานสินค้า
  มาตรฐานระบบ
  มาตรฐานทั่วไป
  กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงาน
มาตรฐาน
    สินค้ากลุ่มพืช
    สินค้ากลุ่มปศุสัตว์
    สินค้ากลุ่มสัตว์น้ำ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ มก.ธกส.
  ประเภทอาหาร
  ประเภทไม่ใช่อาหาร
ข้อกำหนดฉลากเขียว
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
  
 
 
 
 
 

สถิติจาก truehit.net


   

 
Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster
This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 7:28 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร