กลับหน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศฯ บทความเกี่ยวกับมาตรฐาน

 
ข่าวที่ต้องการ

ข่าวที่ 1 ถึง 25 จากที่พบ 598 รายการ

ลำดับ
หัวข้อข่าว
1
EU ไม่ต่ออายุสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช ๓ รายการ (16/3/2560 )
2
EU พิจารณาแก้ไขมาตรการสุ่มตรวจเข้มผักจากไทยที่ส่งไปจำหน่ายยังสหภาพยุโรป (Review ครั้งที่ ๒๔) (16/3/2560 )
3
EU อนุญาตให้ใช้สารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืชในช่วงที่รอผลประเมินต่ออายุ (16/3/2560 )
4
สรุปรายงานปัญหาการนำเข้า/ส่งออกสินค้าเกษตรของไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 (6/7/2559 )
5
EU ระงับการใช้สารปรุงแต่งกลิ่น 4 รายการเพิ่มเติม (6/7/2559 )
6
EU แก้ไขวิธีการสุ่มตรวจวิเคราะห์ตรวจหาสารหนูอนินทรีย์ ตะกั่ว โพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในสินค้าอาหาร (21/6/2559 )
7
สรุปรายงานปัญหาการนำเข้า/ส่งออกสินค้าเกษตรของไทย ประจำเดือนเมษายน 2559 (21/6/2559 )
8
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : มะละกอ ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ (21/6/2559 )
9
สรุปรายงานปัญหาการนำเข้า/ส่งออกสินค้าเกษตรของไทย ประจำเดือนมีนาคม 2559 (30/5/2559 )
10
EU แก้ไขบัญชีวัตถุเจือปนอาหารที่อนุญาตให้ใช้ในอาหาร (30/5/2559 )
11
EU อนุญาตให้ใช้ gamma-glutamyl-valyl-glycine เป็นสารแต่งกลิ่นรสในอาหาร (30/5/2559 )
12
EU พิจารณาแก้ไขมาตรการสุ่มตรวจเข้มผักจากไทยที่ส่งไปจำหน่ายยังสหภาพยุโรป (Review ครั้งที่ ๒๓) (30/5/2559 )
13
สหภาพยุโรปไม่อนุญาตให้ใช้ 3-decen-2-one เป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช (29/3/2559 )
14
EU กำหนดค่าอนุโลมตกค้างสูงสุดของ ergot sclerotia ในธัญพืชที่ไม่ได้แปรรูป (29/3/2559 )
15
EU แก้ไขข้อกำหนดสุ่มตรวจตัวอย่างสินค้าประมงเพื่อลดความเสี่ยงปนเปื้อนเชื้อ Escherichia coli (29/3/2559 )
16
กำหนดวัตถุกันเสียที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง (ฉบับที่ 5) (29/3/2559 )
17
EU ประกาศหาสารออกฤทธิ์ตัวใหม่ที่ปลอดภัยกว่าทดแทน benzovindiflupyr (29/3/2559 )
18
EU กำหนดเพิ่มประเภทของสารเสริมในอาหารสัตว์ (29/3/2559 )
19
EU ระงับการใช้สารปรุงแต่งกลิ่นบางรายการ (29/3/2559 )
20
EU กำหนดค่าอนุโลมตกค้างสูงสุดของสาร Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs)ในสินค้าอาหาร (29/3/2559 )
21
EU ไม่อนุญาตให้ใช้ Artemisia vulgaris L. เป็นสารตั้งต้น (Basic Substance) ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช (29/1/2559 )
22
คณะกรรมาธิการยุโรปพิจารณาแก้ไขมาตรการสุ่มตรวจเข้มผักจากไทยที่ส่งไปจำหน่ายยังสหภาพยุโรป (Review ครั้งที่ ๒๑) (29/1/2559 )
23
EU ปรับค่าอนุโลมตกค้างสูงสุดของสารตะกั่วในสินค้าพืช สัตว์ และสินค้าสัตว์น้ำบางรายการ (29/1/2559 )
24
EU ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ให้กับกาแฟดอยตุงและกาแฟดอยช้างของไทย (29/1/2559 )
25
EU ปรับแก้ไขค่าตกค้างสูงสุด (Maximum Levels) ของสาร Ochratoxin A ในสินค้าพริก (29/1/2559 )

หน้าที่   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 

 


   
Keyword Search  
Browse Search
กรณีค้นชื่อวารสารให้ใช้ Browse Search
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
 
มอก.มาตรฐานบังคับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
  มาตรฐานสินค้า
  มาตรฐานระบบ
  มาตรฐานทั่วไป
  กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงาน
มาตรฐาน
    สินค้ากลุ่มพืช
  สินค้ากลุ่มปศุสัตว์
  สินค้ากลุ่มสัตว์น้ำ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์
มก.ธกส.
  ประเภทอาหาร
  ประเภทไม่ใช่อาหาร
ข้อกำหนดฉลากเขียว
       
ศัพท์บัญญัติ
  ศัพท์บัญญัติชื่อแร่
  ศัพท์บัญญัติชื่อธาตุ
     


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster

สถิติจาก truehit.netDownload Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Saturday, August 10, 2013 0:28 AM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร