กลับหน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศฯ บทความเกี่ยวกับมาตรฐาน

 
ข่าวที่ต้องการ

ข่าวที่ 1 ถึง 25 จากที่พบ 691 รายการ

ลำดับ
หัวข้อข่าว
1
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 (21/6/2562 )
2
ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง การแสดงคำเตือนที่ฉลากเครื่องสำอางที่มีสารป้องกันแสงแดด พ.ศ. ๒๕๖๐ (21/6/2562 )
3
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ (21/6/2562 )
4
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๙๖๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (21/6/2562 )
5
ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง กำหนดรหัสในการใช้และแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานกับสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ๒) (21/6/2562 )
6
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๙๖๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท (21/6/2562 )
7
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๙๖๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก (21/6/2562 )
8
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๙๖๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก (21/6/2562 )
9
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๙๖๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก (21/6/2562 )
10
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๙๕๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแ (21/6/2562 )
11
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง วัตถุซึ่งอาจมีได้โดยธรรมชาติที่เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะประเภทวัตถุดิบที่ได้มาจากพืช พ.ศ. ๒๕๖๐ (21/6/2562 )
12
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๓๒๙ / ๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขทะเบียนตำรับยาที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบ ชนิดรับประทาน (21/6/2562 )
13
ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง การแสดงคำเตือนที่ฉลากเครื่องสำอางย้อมผิวให้เป็นสีแทน พ.ศ. ๒๕๖๐ (21/6/2562 )
14
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๘๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ (ฉบับที่ ๒) (21/6/2562 )
15
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๙๖๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอ (21/6/2562 )
16
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับที่ ๒๘ (21/6/2562 )
17
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง เอกสารแสดงข้อมูลคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ (21/6/2562 )
18
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดแบบคำขอ ใบแทนและใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ (21/6/2562 )
19
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ (21/6/2562 )
20
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง ชื่อพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๑๑) (21/6/2562 )
21
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๙๕๘ (พ.ศ. ๒๕๖๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุ (21/6/2562 )
22
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเทคนิคขึ้นรูปโลหะแผ่น (21/6/2562 )
23
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (21/6/2562 )
24
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การโฆษณาขายยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ (21/6/2562 )
25
ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดค่าประสิทธิภาพพลังงาน หน่วยงานทดสอบและมาตรฐานและวิธีการทดสอบหาค่าประสิทธิภาพพลังงานของโคมไฟฟ้าเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (21/6/2562 )

หน้าที่   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 

 


   
Keyword Search  
Browse Search
กรณีค้นชื่อวารสารให้ใช้ Browse Search
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
 
มอก.มาตรฐานบังคับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
  มาตรฐานสินค้า
  มาตรฐานระบบ
  มาตรฐานทั่วไป
  กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงาน
มาตรฐาน
    สินค้ากลุ่มพืช
  สินค้ากลุ่มปศุสัตว์
  สินค้ากลุ่มสัตว์น้ำ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์
มก.ธกส.
  ประเภทอาหาร
  ประเภทไม่ใช่อาหาร
ข้อกำหนดฉลากเขียว
       
ศัพท์บัญญัติ
  ศัพท์บัญญัติชื่อแร่
  ศัพท์บัญญัติชื่อธาตุ
     


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster

สถิติจาก truehit.netDownload Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Saturday, August 10, 2013 0:28 AM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร