กลับหน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศฯ บทความเกี่ยวกับมาตรฐาน

 
พิมพ์ชื่อธาตุหรือเลขธาตุที่ต้องการ  

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

  ดูรายชื่อทั้งหมด
  เรียงตามลำดับชื่อธาตุ

ลำดับที่ 36 ถึง 70 จากที่พบ 111 รายการ

ลำดับ
                     ชื่อธาตุ
      สัญญลักษณ์
        เลขธาตุ
36
Krypton คริปทอน
            Kr
          36
37
Rubidium รูบิเดียม
            Rb
          37
38
Strontium สตรอนเชียม
            Sr
          38
39
Yttrium อิตเทรียม
            Y
          39
40
Zirconium เซอร์โคเนียม
            Zr
          40
41
Niobium ไนโอเบียม
            Nb
          41
42
Molybdenum โมลิบดีนัม
            Mo
          42
43
Technetium เทคนีเชียม
            Tc
          43
44
Ruthenium รูทีเนียม
            Ru
          44
45
Rhodium โรเดียม
            Rh
          45
46
Palladium แพลเลเดียม
            Pd
          46
47
Silver เงิน
            Ag
          47
48
Cadmium แคดเมียม
            Cd
          48
49
Indium อินเดียม
            In
          49
50
Tin ดีบุก
            Sn
          50
51
Antimony พลวง
            Sb
          51
52
Tellurium เทลลูเรียม
            Te
          52
53
Iodine ไอโอดีน
            I
          53
54
Xenon ซีนอน
            Xe
          54
55
Caesium (Cesium) ซีเซียม
            Cs
          55
56
Barium แบเรียม
            Ba
          56
57
Lanthanum แลนทานัม
            La
          57
58
Cerium ซีเรียม
            Ce
          58
59
Praseodymium เพรซีโอดิเมียม
            Pr
          59
60
Neodymium นีโอดิเมียม
            Nd
          60
61
Promethium โพรมีเทียม
            Pm
          61
62
Samarium ซาแมเรียม
            Sm
          62
63
Europium ยูโรเพียม
            Eu
          63
64
Gadolinium แกโดลิเนียม
            Gd
          64
65
Terbium เทอร์เบียม
            Tb
          65
66
Dysprosium ดีสโพรเซียม
            Dy
          66
67
Holmium โฮลเมียม
            Ho
          67
68
Erbium เออร์เบียม
            Er
          68
69
Thulium ทูเลียม
            Tm
          69
70
Ytterbium อิตเทอร์เบียม
            Yb
          70

หน้าที่  1 | 2 | 3 | 4  
        - nonmetal         - metal         - transition metal         - metalloid

   
Keyword Search  
Browse Search
กรณีค้นชื่อวารสารให้ใช้ Browse Search
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
 
มอก.มาตรฐานบังคับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
  มาตรฐานสินค้า
  มาตรฐานระบบ
  มาตรฐานทั่วไป
  กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงาน
มาตรฐาน
    สินค้ากลุ่มพืช
  สินค้ากลุ่มปศุสัตว์
  สินค้ากลุ่มสัตว์น้ำ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์
มก.ธกส.
  ประเภทอาหาร
  ประเภทไม่ใช่อาหาร
ข้อกำหนดฉลากเขียว
       
ศัพท์บัญญัติ
  ศัพท์บัญญัติชื่อแร่
  ศัพท์บัญญัติชื่อธาตุ
     


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster

สถิติจาก truehit.net

-- เพื่อความถูกต้องของข้อมูลในการอ้างอิง กรุณาตรวจสอบจากแหล่งข้อมูล --

แหล่งข้อมูล : ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องศัพท์บัญญัติชื่อธาตุ
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนพิเศษ 134ง (25 ก.ย. 50) หน้า 2 (ท้ายประกาศ 8 หน้า) )

 


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Saturday, August 10, 2013 0:28 AM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร