กลับหน้าแรก บทความเกี่ยวกับมาตรฐาน รวมเว็บไซต์เกี่ยวกับมาตรฐาน

 
ชื่อบทความ :
เกลียวเมตริกสำหรับใช้งานทั่วไปตามมาตรฐานไอเอสโอ - เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน เล่ม 4 ขีดจำกัดของขนาดสำหรับเกลียวนอกเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อนเพื่อให้คู่กับเกลียวใน ซึ่งผ่านการกัดเกลียวแล้วมีตำแหน่งเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน H หรือ G หลังการเคลือบสังกะสี
หมายเลข :
มอก. 339 เล่ม4-2551(ISO965-4:1998)
ชื่อเอกสาร :
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 49 ง (2 เม.ย.52) หน้า 11 (ท้ายประกาศ 8 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text
บทนำ :
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนดขึ้นโดยรับ ISO 965-4:1998 general purpose metric screwthreads -Tolerances - Part 4 : Limits of sizes for hot - dip galvanized external screw threads to mate with internal screw threads tapped with tolerance position H or G after galvanizing มาใช้ในระดับเหมือนกันทุกประการ (identical) โดยใช้ ISO ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก
ขอบข่าย :
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนดความเบี่ยงเบนและขีดจำกัดของขนาดสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางพิตช์และเส้นผ่านศูนย์กลางยอดเกลียว สำหรับเกลียวนอกเมตริกใช้งานทั่วไปตามมาตรฐานไอเอสโอ ซึ่งเป็นไปตาม ISO 262 และมีรูปร่างพื้นฐานตาม ISO 68-1
หมายเหตุ :
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3944 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกลียวเมตริกสำหรับใช้งานทั่วไปตามมาตรฐานไอเอสโอ - เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน เล่ม 4 ขีดจำกัดของขนาดสำหรับเกลียวนอกเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อนเพื่อให้คู่กับเกลียวใน ซึ่งผ่านการกัดเกลียวแล้วมีตำแหน่งเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน H หรือ G หลังการเคลือบสังกะสี
   

ย้อนกลับ


สนใจข้อมูลเพิ่มเติม Email มาที่ : Info@dss.go.th   
Keyword Search  
Browse Search
กรณีค้นชื่อวารสารให้ใช้ Browse Search
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
 
มอก.มาตรฐานบังคับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
  มาตรฐานสินค้า
  มาตรฐานระบบ
  มาตรฐานทั่วไป
  กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงาน
มาตรฐาน
    สินค้ากลุ่มพืช
    สินค้ากลุ่มปศุสัตว์
  สินค้ากลุ่มสัตว์น้ำ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ มก.ธกส.
  ประเภทอาหาร
  ประเภทไม่ใช่อาหาร
ข้อกำหนดฉลากเขียว
       
ศัพท์บัญญัติ
  ศัพท์บัญญัติชื่อแร่
  ศัพท์บัญญัติชื่อธาตุ
     


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster

สถิติจาก truhits.net


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 7:31 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร