กลับหน้าแรก บทความเกี่ยวกับมาตรฐาน รวมเว็บไซต์เกี่ยวกับมาตรฐาน

 
ชื่อบทความ :
กำหนดให้ยาซิลเดนาฟิล (Sildenafil) ทาดาลาฟิล (Tadalafil) และวาเดนาฟิล (Vardenafil) ต้องรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หมายเลข :
ชื่อเอกสาร :
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 17 ง (1 ก.พ.53) หน้า 43 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text
บทนำ :
ขอบข่าย :
ข้อ 1 กำหนดให้ยาซิลเดนาฟิล (Sildenafil) ทาดาลาฟิล (Tadalafil) และวาเดนาฟิล (Vardenafil)เป็นยาที่ผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน ผู้รับอนุญาตนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักรและผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันที่เป็นขายส่ง ต้องทำบัญชีรายชื่อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตยาตามแบบผ.ย.4 บัญชีรายชื่อยาที่นำหรือสั่งเข้ามาตามแบบ น.ย.4 และรายงานการขาย ส่งยาตามแบบ ข.ย.8 และเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หมายเหตุ :
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดให้ยาซิลเดนาฟิล (Sildenafil) ทาดาลาฟิล (Tadalafil) และวาเดนาฟิล (Vardenafil) ต้องรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
   

ย้อนกลับ


สนใจข้อมูลเพิ่มเติม Email มาที่ : Info@dss.go.th   
Keyword Search  
Browse Search
กรณีค้นชื่อวารสารให้ใช้ Browse Search
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
 
มอก.มาตรฐานบังคับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
  มาตรฐานสินค้า
  มาตรฐานระบบ
  มาตรฐานทั่วไป
  กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงาน
มาตรฐาน
    สินค้ากลุ่มพืช
    สินค้ากลุ่มปศุสัตว์
  สินค้ากลุ่มสัตว์น้ำ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ มก.ธกส.
  ประเภทอาหาร
  ประเภทไม่ใช่อาหาร
ข้อกำหนดฉลากเขียว
       
ศัพท์บัญญัติ
  ศัพท์บัญญัติชื่อแร่
  ศัพท์บัญญัติชื่อธาตุ
     


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster

สถิติจาก truhits.net


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 7:31 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร