กลับหน้าแรก บทความเกี่ยวกับมาตรฐาน รวมเว็บไซต์เกี่ยวกับมาตรฐาน

 
ชื่อบทความ :
การป้องกันฟ้าผ่า เล่ม 1 หลักทั่วไป
หมายเลข :
มอก. 1586 เล่ม 1 - 2555
ชื่อเอกสาร :
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนพิเศษ 6 ง (17 ม.ค. 56) หน้า 19 (ท้ายประกาศ 73 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text
บทนำ :
ขอบข่าย :
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้เป็นหลักทั่วไปที่ต้องปฏิบัติตามในการป้องกันฟ้าผ่าของ - โครงสร้างรวมทั้งสิ่งติดตั้งกับโครงสร้างและสิ่งอยู่ภายใน ซึ่งรวมถึงคนด้วย - สิ่งบริการซึ่งต่อถึงโครงสร้าง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ไม่ครอบคลุมถึง - ระบบทางรถไฟ - ยานพาหนะ เรือ อากาศยาน และสิ่งติดตั้งนอกฝั่ง (offshore installation) - เส้นท่อความดันสูงใต้ดิน - เส้นท่อ สายไฟฟ้ากำลังและสายไฟฟ้าสื่อสาร ซึ่งไม่ต่อถึงโครงสร้าง . . .
หมายเหตุ :
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4482 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการป้องกันโครงสร้างจากฟ้าผ่า เล่ม 1 หลักการทั่วไป และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการป้องกันฟ้าผ่า เล่ม 1 หลักทั่วไป
   

ย้อนกลับ


สนใจข้อมูลเพิ่มเติม Email มาที่ : Info@dss.go.th   
Keyword Search  
Browse Search
กรณีค้นชื่อวารสารให้ใช้ Browse Search
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
 
มอก.มาตรฐานบังคับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
  มาตรฐานสินค้า
  มาตรฐานระบบ
  มาตรฐานทั่วไป
  กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงาน
มาตรฐาน
    สินค้ากลุ่มพืช
    สินค้ากลุ่มปศุสัตว์
  สินค้ากลุ่มสัตว์น้ำ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ มก.ธกส.
  ประเภทอาหาร
  ประเภทไม่ใช่อาหาร
ข้อกำหนดฉลากเขียว
       
ศัพท์บัญญัติ
  ศัพท์บัญญัติชื่อแร่
  ศัพท์บัญญัติชื่อธาตุ
     


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster

สถิติจาก truhits.net


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 7:31 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร