กลับหน้าแรก บทความเกี่ยวกับมาตรฐาน รวมเว็บไซต์เกี่ยวกับมาตรฐาน

 
พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 1 - 41 จากทั้งหมด 3681
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
1
พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีทางไฟฟ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2559
2
เงื่อนไขการนำเข้าหัวพันธุ์มันฝรั่งจากแคนาดา พ.ศ. 2559
3
พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2559
4
กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรคเป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. 2559
5
พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2559
6
การประกาศกำหนดตำราการแพทย์แผนไทยของชาติและตำรับยาแผนไทยของชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
7
การประกาศกำหนดตำราการแพทย์แผนไทยของชาติและตำรับยาแผนไทยของชาติ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559
8
หลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
9
กำหนดสถานที่ตรวจวิเคราะห์หรือห้องปฏิบัติการที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้การรับรองแล้วสามารถตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อประกอบการขออนุญาตหรือขึ้นทะเบียน (ฉบับที่ 18)
10
กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
11
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูปสี่เหลี่ยมสำหรับงานระบายน้ำใต้ทางเท้า วัสดุถมไม่เกิน 3.0 m
12
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูปสี่เหลี่ยมสำหรับงานระบายน้ำใต้ผิวจราจร วัสดุถมน้อยกว่า 0.6 m
13
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูปสี่เหลี่ยมหรับงานระบายน้ำใต้ผิวจราจร วัสดุถมระหว่าง 0.6 m ถึง 3.0 m
14
การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบันและแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนโบราณ ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 2559
15
ชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
16
เงื่อนไขการนำเข้าผลมะม่วงสดจากราชอาณาจักรกัมพูชา พ.ศ. 2559
17
กำหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
18
การทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
19
มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ย่านความถี่วิทยุ MF/HF
20
ยางโอริง
21
ยางชะลอความเร็ว
22
ยางปูพื้นรถยนต์
23
ยางรัดของ
24
กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการนำเข้าอาหารที่มีความเสี่ยงจากโรควัวบ้า
25
อาหารใหม่ (Novel food)
26
กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาประเภทการใช้น้ำบาดาล พ.ศ. 2559
27
กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2559
28
ระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยการตรวจสอบลักษณะของพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2559
29
การปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดีสำหรับสะพานปลา
30
วัสดุโลหะ - การทดสอบการกระแทกชาร์ปีชนิดลูกตุ้ม เล่ม2 การพิสูจน์ยืนยันเครื่องทดสอบ
31
ยางปัดน้ำฝน
32
แบบคำขอและการเตรียมการเพื่อตรวจสอบพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2559
33
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดสาขาและขอบข่าย และการสุ่มตัวอย่าง เพื่อการรับรองระบบงานหน่วยรับรองระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
34
ถุงนิ้วยาง
35
วัสดุโลหะ - การทดสอบการกระแทกชาร์ปีชนิดลูกตุ้ม เล่ม 3 การเตรียมและลักษณะเฉพาะของชิ้นงานทดสอบรอยบากรูปตัว V สำหรับการพิสูจน์ยืนยันทางอ้อมของเครื่องทดสอบการกระแทกชนิดลูกตุ้ม
36
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองระบบงานสำหรับหน่วยรับรองและหน่วยตรวจ (แก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 1)
37
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอต่ออายุ การขอใบแทน การย้ายสถานที่ การเปลี่ยนชื่อ และการโอนใบรับรองห้องปฏิบัติการ
38
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองระบบงานหน่วยรับรองมาตรฐานแรงงานไทย
39
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดสาขาและขอบข่าย และการสุ่มตัวอย่าง เพื่อการรับรองระบบงานหน่วยรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
40
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองระบบงานหน่วยตรวจสอบความใช้ได้ และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก
41
สารยึดฟันเทียม

หน้า [1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16..[ดูต่อ]

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม Email มาที่ : Info@dss.go.th
   
Keyword Search  
Browse Search
กรณีค้นชื่อวารสารให้ใช้ Browse Search
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
 
มอก.มาตรฐานบังคับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
  มาตรฐานสินค้า
  มาตรฐานระบบ
  มาตรฐานทั่วไป
  กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงาน
มาตรฐาน
    สินค้ากลุ่มพืช
    สินค้ากลุ่มปศุสัตว์
  สินค้ากลุ่มสัตว์น้ำ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ มก.ธกส.
  ประเภทอาหาร
  ประเภทไม่ใช่อาหาร
ข้อกำหนดฉลากเขียว
       
ศัพท์บัญญัติ
  ศัพท์บัญญัติชื่อแร่
  ศัพท์บัญญัติชื่อธาตุ
     


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 

สถิติจาก truehit.net


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, September 2, 2014 5:54 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร