กลับหน้าแรก บทความเกี่ยวกับมาตรฐาน รวมเว็บไซต์เกี่ยวกับมาตรฐาน

 
พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 1 - 41 จากทั้งหมด 4018
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
1
สวิตช์ไฟฟ้าใช้ในที่อยู่อาศัยและสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้ายึดกับที่ที่คล้ายกัน เล่ม 2 (1) คุณลักษณะที่ต้องการเฉพาะ – สวิตช์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
2
การวัดความหนาแน่นควันของสายไฟฟ้าที่ไหม้ไฟภายใต้ภาวะที่ระบุ เล่ม 2 วิธีทดสอบและคุณลักษณะที่ต้องการ
3
การวัดความหนาแน่นควันของสายไฟฟ้าที่ไหม้ไฟภายใต้ภาวะที่ระบุ เล่ม 1 เครื่องทดสอบ
4
สวิตช์ไฟฟ้าใช้ในที่อยู่อาศัยและสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้ายึดกับที่ที่คล้ายกัน เล่ม 2 (2) คุณลักษณะที่ต้องการเฉพาะ - สวิตช์ไฟฟ้าควบคุมระยะไกล (RCS) แม่เหล็กไฟฟ้า
5
สวิตช์ไฟฟ้าใช้ในที่อยู่อาศัยและสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้ายึดกับที่ที่คล้ายกัน เล่ม 2 (3) คุณลักษณะที่ต้องการเฉพาะ - สวิตช์ไฟฟ้าหน่วงเวลา (TDS)
6
สวิตช์ไฟฟ้าใช้ในที่อยู่อาศัยและสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้ายึดกับที่ที่คล้ายกัน เล่ม 2 (4) คุณลักษณะที่ต้องการเฉพาะ – สวิตช์ไฟฟ้าแยกวงจร
7
ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์จากประเทศมาเลเซีย พ.ศ. 2560
8
กำหนดชนิดสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าที่ห้ามนำเข้าหรือส่งออก
9
ชื่อวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
10
กำหนดสารป้องกันแสงแดดที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง พ.ศ. 2560
11
กำหนดคุณลักษณะ สี ขนาด จำนวน และตำแหน่งการติดตั้งรวมทั้งประเภทและลักษณะของรถที่ต้องมีอุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสง พ.ศ. 2560
12
การแสดงคำเตือนที่ฉลากเครื่องสำอางย้อมผิวให้เป็นสีแทน พ.ศ. 2560
13
กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับหลักปฏิบัติสำหรับการผลิตเชื้อเห็ดเป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. 2560
14
กฎกระทรวงภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. 2560
15
กฎกระทรวงกำหนดค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับมาตรฐานบังคับ พ.ศ. 2560
16
พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2560
17
พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น สำหรับงานทั่วไปและงานดึงขึ้นรูป ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2560
18
การแสดงคำเตือนที่ฉลากเครื่องสำอางที่มีสารป้องกันแสงแดด พ.ศ. 2560
19
สารสนเทศภูมิศาสตร์ – กระบวนการลงทะเบียนรายการ เล่ม 1 หลักการพื้นฐาน
20
สารสนเทศภูมิศาสตร์ – กระบวนการลงทะเบียนรายการ เล่ม 2 การนำเค้าร่าง XML ไปปฏิบัติ
21
เทคโนโลยีทางเรือและทางทะเล – ยางกันเรือกระแทกแบบสูบลม - เล่ม 1 : ประเภททนความดันสูง
22
เทคโนโลยีทางเรือและทางทะเล – ถุงลมปล่อยเรือลงน้ำ
23
เทคโนโลยีทางเรือและทางทะเล – ยางกันเรือกระแทกแบบสูบลม - เล่ม 2 : ประเภททนความดันต่ำ
24
การทดสอบรอยเชื่อมโดยไม่ทำลาย - การทดสอบรอยเชื่อมแบบหลอมละลายโดยวิธีการตรวจพินิจ
25
ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก
26
แบตเตอรี่ใช้สตาร์ต ชนิดตะกั่ว - กรด เล่ม 2 มิติของแบตเตอรี่ มิติของขั้วและการทำเครื่องหมายของขั้ว
27
อิเล็กโทรอคูสติกส์ - เครื่องช่วยฟัง เล่ม 7 การวัดลักษณะเฉพาะด้านสมรรถนะของเครื่องช่วยฟัง เพื่อการประกันคุณภาพ สำหรับการผลิต การจัดหา และการส่งมอบ
28
การทดสอบรอยเชื่อมโดยไม่ทำลาย - การทดสอบโดยวิธีคลื่นเสียงความถี่สูง - เทคนิคระดับการทดสอบและการประเมิน
29
กำหนดรหัสในการใช้และแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานกับสินค้าเกษตร (ฉบับที่ 2)
30
ผลิตภัณฑ์นวดผมชนิดล้างออก
31
แบตเตอรี่ใช้สตาร์ต ชนิดตะกั่ว - กรด เล่ม 4 มิติของแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ขนาดใหญ่
32
ชื่อพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 11)
33
เอกสารแสดงข้อมูลคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของยาเสพติดให้โทษในประเภท 3
34
กำหนดแบบคำขอ ใบแทนและใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 3
35
ยาอันตราย
36
การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกำหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์จะนำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
37
การเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ พ.ศ. 2560
38
ลิปสติก
39
ถังก๊าซ – ถังก๊าซเหล็กกล้าไม่มีตะเข็บประเภทบรรจุก๊าซซ้ำ - การออกแบบ การทำและการทดสอบ เล่ม 4 ถังก๊าซเหล็กกล้าไร้สนิมที่มีค่าความต้านแรงดึงสูงสุดน้อยกว่า 1 100 MPa
40
ถังก๊าซ – ถังก๊าซเหล็กกล้าไม่มีตะเข็บประเภทบรรจุก๊าซซ้ำ - การออกแบบ การทำและการทดสอบ เล่ม 3 ถังก๊าซเหล็กกล้าอบปกติ
41
ถังก๊าซ - ถังก๊าซเหล็กกล้าไม่มีตะเข็บประเภทบรรจุก๊าซซ้ำ - การออกแบบ การทำและการทดสอบ เล่ม 1 ถังก๊าซเหล็กกล้าชุบและอบคืนตัวที่มีค่าความต้านแรงดึงน้อยกว่า 1 100 MPa

หน้า [1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16..[ดูต่อ]

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม Email มาที่ : Info@dss.go.th
   
Keyword Search  
Browse Search
กรณีค้นชื่อวารสารให้ใช้ Browse Search
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
 
มอก.มาตรฐานบังคับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
  มาตรฐานสินค้า
  มาตรฐานระบบ
  มาตรฐานทั่วไป
  กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงาน
มาตรฐาน
    สินค้ากลุ่มพืช
    สินค้ากลุ่มปศุสัตว์
  สินค้ากลุ่มสัตว์น้ำ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ มก.ธกส.
  ประเภทอาหาร
  ประเภทไม่ใช่อาหาร
ข้อกำหนดฉลากเขียว
       
ศัพท์บัญญัติ
  ศัพท์บัญญัติชื่อแร่
  ศัพท์บัญญัติชื่อธาตุ
     


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 

สถิติจาก truhits.net


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 7:31 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร