กลับหน้าแรก บทความเกี่ยวกับมาตรฐาน รวมเว็บไซต์เกี่ยวกับมาตรฐาน

 
พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 1 - 41 จากทั้งหมด 3721
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
1
กำหนดให้ข้าวหอมมะลิไทยเป็นสินค้ามาตรฐานและมาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลิไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
2
กำหนดชนิดและจำนวนยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ที่จะต้องใช้ในทางการแพทย์และทางวิทยาศาสตร์ทั่วราชอาณาจักรประจำปี พ.ศ. 2560
3
กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว พ.ศ. 2559
4
กำหนดอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2559
5
กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ พ.ศ. 2559
6
การอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ เข้าในหรือผ่านเขตควบคุมโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อยในภาคใต้ของประเทศไทย พ.ศ. 2559
7
กำหนดให้กากถั่วเหลืองเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2559
8
หลักเกณฑ์และวิธีการการจัดให้มีการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลิไทย พ.ศ. 2559
9
มาตรฐานสินค้าข้าวหอมไทย พ.ศ. 2559
10
กำหนดให้ข้าวขาวเป็นสินค้ามาตรฐานและมาตรฐานสินค้าข้าวขาว พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2559
11
มาตรฐานสินค้าข้าว พ.ศ. 2559
12
กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันหล่อลื่น พ.ศ. 2559
13
กำหนดสีที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง พ.ศ. 2559
14
กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต แบบใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นำเข้าแบบหนังสือแจ้งการส่งออกหรือนำเข้า และแบบใบรับแจ้งการส่งออกหรือนำเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ (ฉบับที่ 2)
15
มาตรฐาน วิธีการตรวจสอบ และการรับรองผลการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า สำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2559
16
ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2559
17
ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2559
18
เต้าเสียบ เต้ารับ - จ่าย ตัวต่อยานยนต์ และเต้ารับยานยนต์ - การประจุไฟฟ้าผ่านตัวนำของยานยนต์ไฟฟ้า เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไป
19
เสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก และความต้านทานการหมุน
20
บล็อกยางปูพื้น
21
เมตาดาตาสำหรับข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เล่ม 1 ทั่วไป
22
แผ่นยางปูพื้น
23
เมตาดาตาสำหรับข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เล่ม 4 ลายผ้าไทย
24
เมตาดาตาสำหรับข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เล่ม 3 พืชสมุนไพร
25
เมตาดาตาสำหรับข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เล่ม 2เนื้อหาในวีดิทัศน์
26
นาโนเทคโนโลยี เล่ม 7 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยสำหรับผู้มีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับนาโนเทคโนโลยี
27
การบัดกรีแข็ง - ความไม่สมบูรณ์ในรอยต่อบัดกรีแข็ง
28
เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป
29
แอสฟัลต์ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ
30
การทดสอบโดยไม่ทำลาย - การทดสอบโดยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสี สำหรับรอยเชื่อม เล่ม 1 เทคนิครังสีเอกซ์ และแกมม่าด้วยฟิล์ม
31
พลาสติก - สัดส่วนชีวฐาน - เล่ม 3 : การหาสัดส่วนพอลิเมอร์สังเคราะห์ชีวฐาน
32
พลาสติก - สัดส่วนชีวฐาน - เล่ม 2 : การหาสัดส่วนคาร์บอนชีวฐาน
33
ข้อยกเว้นสำหรับการขนส่งวัตถุอันตรายในลักษณะหรือปริมาณที่อาจก่อให้เกิดอันตรายน้อย พ.ศ. 2559
34
หลักปฏิบัติสำหรับการผลิตเชื้อเห็ด
35
อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นหรือที่ใช้สำหรับป้องกันอันตรายเมื่อมีอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น พ.ศ. 2559
36
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขนถ่าย การจัดวาง การผูกรัด การติดตรึง และการบรรทุก พ.ศ. 2559
37
การจัดทำและรายงานข้อมูลอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่งวัตถุอันตราย พ.ศ. 2559
38
เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น สำหรับงานทั่วไปและงานดึงขึ้นรูป
39
พลาสติก - สัดส่วนชีวฐาน - เล่ม 1 : ทั่วไป
40
เอกสารการขนส่งที่ต้องจัดให้มีไว้ประจำรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย พ.ศ. 2559
41
กำหนดสถานที่ตรวจวิเคราะห์หรือห้องปฏิบัติการที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้การรับรองแล้วสามารถตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อประกอบการขออนุญาตหรือขึ้นทะเบียน (ฉบับที่ 18)

หน้า [1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16..[ดูต่อ]

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม Email มาที่ : Info@dss.go.th
   
Keyword Search  
Browse Search
กรณีค้นชื่อวารสารให้ใช้ Browse Search
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
 
มอก.มาตรฐานบังคับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
  มาตรฐานสินค้า
  มาตรฐานระบบ
  มาตรฐานทั่วไป
  กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงาน
มาตรฐาน
    สินค้ากลุ่มพืช
    สินค้ากลุ่มปศุสัตว์
  สินค้ากลุ่มสัตว์น้ำ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ มก.ธกส.
  ประเภทอาหาร
  ประเภทไม่ใช่อาหาร
ข้อกำหนดฉลากเขียว
       
ศัพท์บัญญัติ
  ศัพท์บัญญัติชื่อแร่
  ศัพท์บัญญัติชื่อธาตุ
     


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 

สถิติจาก truehit.net


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, September 2, 2014 5:54 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร