กลับหน้าแรก บทความเกี่ยวกับมาตรฐาน รวมเว็บไซต์เกี่ยวกับมาตรฐาน

 
พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 1 - 41 จากทั้งหมด 4262
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
1
วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างติดตั้งอุปกรณ์เพื่อใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด (CNG) สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล ระดับ 1
2
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างติดตั้งอุปกรณ์เพื่อใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด (CNG) สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล
3
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างติดตั้งอุปกรณ์เพื่อใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด (CNG) สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล
4
มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน
5
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบแบบตัวถังรถในส่วนของที่นั่ง จุดยึดที่นั่ง และจุดยึดเข็มขัดนิรภัยของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
6
ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์จากประเทศแอฟริกาใต้ พ.ศ. 2561
7
มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องรับที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก สำหรับการเชื่อมต่อไปยังระบบโทรทัศน์ดาวเทียม (Satellite TV)
8
การผลิต การบรรจุ การเก็บรักษา สถานที่เก็บรักษา การสำรวจ การขนย้ายการส่งมอบ การจำหน่ายน้ำตาลทราย และการรายงานปริมาณอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2561
9
บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย
10
การอนุญาตให้ส่งออกน้ำตาลทราย พ.ศ. 2561
11
ห้ามผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์เทียนละลายขี้หู พ.ศ. 2560
12
มาตรฐานรถปฏิบัติการชันสูตร
13
ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. 2560
14
มาตรฐานรถเอกซเรย์เคลื่อนที่
15
มาตรฐานรถทันตกรรม
16
ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์จากประเทศเนเธอร์แลนด์ พ.ศ. 2560
17
จุลชีววิทยาของอาหารและอาหารสัตว์ – วิธีทั่วไปสำหรับแจงนับสตาฟิโลค็อกไคที่ให้ผลโคอะกูเลสบวก (สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส และสายพันธุ์อื่นๆ) - เล่ม 1 เทคนิคการใช้แบร์ด – ปาร์เกอร์อะการ์
18
จุลชีววิทยาของอาหารและอาหารสัตว์ – วิธีทั่วไปสำหรับแจงนับสตาฟิโลค็อกไคที่ให้ผลโคอะกูเลสบวก (สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส และสายพันธุ์อื่น ๆ) - เล่ม 2 เทคนิคการใช้แรบบิทพลาสมาไฟบริโนเจนอะการ์
19
จุลชีววิทยาของอาหารและอาหารสัตว์ – วิธีทั่วไปสำหรับแจงนับสตาฟิโลค็อกไคที่ให้ผลโคอะกูเลสบวก (สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส และสายพันธุ์อื่น ๆ) - เล่ม 3 การตรวจหาและเทคนิค เอ็มพีเอ็น สำหรับระดับการปนเปื้อนต่ำ
20
กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล
21
การยอมรับผลการทดสอบและยอมรับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามความตกลงในกรอบ ASEAN EEMRA (ASEAN Sectoral Mutual Recognition Arrangement for Electrical and Electronic Equipment) และ AHEEERR (Agreement on the ASEAN Harmonized Electrical and Electron
22
กระบวนการตรวจวินิจฉัยโรค หรือกระบวนการชันสูตรพลิกศพที่เกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2560
23
การเก็บตัวอย่างจากยา อาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ สิ่งแวดล้อม หรือการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อประโยชน์ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ที่เกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2560
24
เครื่องลดความชื้นข้าวเปลือก
25
หลักเกณฑ์การออกใบสำคัญรับรองมาตรฐานเสื้อชูชีพสำหรับเรือเดินภายในประเทศ พ.ศ. 2560
26
มาตรการควบคุมและป้องกันโรคระบาดในไก่ชน
27
กำหนดแบบคำขอรับหนังสือสำคัญ หนังสือสำคัญ คำขอรับใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการอนุญาตผลิต จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะเฮมพ์ และหนังสือแจ้งกรณีไม่สามารถดำเนินการตามแผนการผลิต การจำหน่าย หรือการใช้ประโยชน์
28
กำหนดเอกสารหรือหลักฐานอื่นประกอบการยื่นคำขอรับหนังสือสำคัญแสดงการอนุญาตผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะเฮมพ์
29
กำหนดเอกสารหรือหลักฐานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ
30
ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2560
31
กระจกนิรภัยหลายชั้น
32
การขอรับและออกใบรับรองมาตรฐานศูนย์ผลิตน้ําเชื้อสําหรับผสมพันธุ์สัตว์ พ.ศ. 2560
33
การเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ พ.ศ. 2560
34
รายชื่อสารต้องห้าม ประจำปี พ.ศ. 2561
35
หลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในเฮมพ์ พ.ศ. 2560
36
เรื่อง ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในเฮมพ์ พ.ศ. 2560
37
กระจกเทมเปอร์
38
กระจกโฟลตสีตัดแสง
39
กระจกโฟลตใส
40
แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่พื้นเมืองแบบเลี้ยงปล่อย
41
การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน พ.ศ. 2560

หน้า [1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16..[ดูต่อ]

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม Email มาที่ : Info@dss.go.th
   
Keyword Search  
Browse Search
กรณีค้นชื่อวารสารให้ใช้ Browse Search
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
 
มอก.มาตรฐานบังคับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
  มาตรฐานสินค้า
  มาตรฐานระบบ
  มาตรฐานทั่วไป
  กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงาน
มาตรฐาน
    สินค้ากลุ่มพืช
    สินค้ากลุ่มปศุสัตว์
  สินค้ากลุ่มสัตว์น้ำ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ มก.ธกส.
  ประเภทอาหาร
  ประเภทไม่ใช่อาหาร
ข้อกำหนดฉลากเขียว
       
ศัพท์บัญญัติ
  ศัพท์บัญญัติชื่อแร่
  ศัพท์บัญญัติชื่อธาตุ
     


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 

สถิติจาก truhits.net


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 7:31 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร