รายการสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน


ชื่อหน่วยงานมาตรฐาน  คำค้น

คำแนะนำ : 1. การสืบค้นสามารถเลือกจากชื่อหน่วยงานมาตรฐาน และ/หรือใช้คำค้นจาก หมายเลข ชื่อเรื่อง และปีที่พิมพ์ ของมาตรฐานที่ต้องการได้
  2. หากต้องการนำเอกสารไปใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล info@dss.go.th หรือโทรศัพท์ 0 2201 7252-6

ลำดับที่ 1 ถึง 30 จากที่พบ 26295 รายการ
ลำดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ หน่วยงาน
1. TM194-2013 Assessment of the Anti-House Dust Mite Properties of Textiles under Long-Term Test Conditions 2013 AATCC
2. TM186-2015 Weather Resistance: UV Light and Moisture Exposures 2015 AATCC
3. TM187-2013 Dimensional Changes of Fabrics: Accelerated 2013 AATCC
4. TM188-2017 Colorfastness to Sodium Hypochlorite Bleach in Home Laundering 2017 AATCC
5. TM189-2017 Fluorine Content of Carpet Fibers 2017 AATCC
6. TM190-2016 Colorfastness to Home Laundering with Activated Oxygen Bleach Detergent: Accelerated 2016 AATCC
7. TM191-2013 Acid Cellulase Enzymes, Effect of: Top Loading Washer 2013 AATCC
8. TM20-2018 Fiber Analysis: Qualitative 2018 AATCC
9. TM193-2017 Aqueous Liquid Repellency: Water/Alcohol Solution Resistance Test 2017 AATCC
10. TM183-2014 Transmittance or Blocking of Erythemally Weighted Ultraviolet Radiation through Fabrics 2014 AATCC
11. TM195-2017 Liquid Moisture Management Properties of Textile Fabrics 2017 AATCC
12. TM196-2013 Colorfastness to Sodium Hypochlorite of a Textile Floor Covering 2013 AATCC
13. TM197-2018 Vertical Wicking of Textiles 2018 AATCC
14. TM198-2018 Horizontal Wicking of Textiles 2018 AATCC
15. TM199-2018 Drying Time of Textiles: Moisture Analyzer Method 2018 AATCC
16. TM200-2017 Drying Rate of Textiles at their Absorbent Capacity: Air Flow Method 2017 AATCC
17. TM163-2013 Colorfastness: Dye Transfer in Storage; Fabric-to-Fabric 2013 AATCC
18. TM192-2013 Weather Resistance of Textiles: Sunshine-Arc Lamp Exposure With and Without Wetting 2013 AATCC
19. TM173-2015 CMC: Calculation of Small Color Differences for Acceptability 2015 AATCC
20. TM98-2016 Alkali in Bleach Baths Containing Hydrogen Peroxide 2016 AATCC
21. TM165-2013 Colorfastness to Crocking: Textile Floor Coverings— Crockmeter Method 2013 AATCC
22. TM167-2018 Foaming Propensity of Disperse Dyes 2018 AATCC
23. TM168-2018 Chelation Value of Polyaminopolycarboxylic Acids and Their Salts: Copper PAN Method 2018 AATCC
24. TM169-2017 Weather Resistance of Textiles: Xenon Lamp Exposure 2017 AATCC
25. TM170-2017 Dusting Propensity of Powder Dyes: Evaluation of 2017 AATCC
26. TM171-2014 Carpets: Cleaning of; Hot Water Extraction Method 2014 AATCC
27. TM185-2016 Chelating Agents: Percent Content in Hydrogen Peroxide Bleach Baths; Copper PAN Indicator Method 2016 AATCC
28. TM172-2016 Colorfastness to Powdered Non-Chlorine Bleach in Home Laundering 2016 AATCC
29. TM184-2014 Dusting Behavior of Dyes: Determination of 2014 AATCC
30. TM173-2015 CMC: Calculation of Small Color Differences for Acceptability 2015 AATCC

หน้าที่ [1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15