รายการสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน


ชื่อหน่วยงานมาตรฐาน  คำค้น

คำแนะนำ : 1. การสืบค้นสามารถเลือกจากชื่อหน่วยงานมาตรฐาน และ/หรือใช้คำค้นจาก หมายเลข ชื่อเรื่อง และปีที่พิมพ์ ของมาตรฐานที่ต้องการได้
  2. หากต้องการนำเอกสารไปใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล info@dss.go.th หรือโทรศัพท์ 0 2201 7252-6

ลำดับที่ 211 ถึง 240 จากที่พบ 24966 รายการ
ลำดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ หน่วยงาน
211. ASHRAE 4678 Convective Evaporation on Plain Tube and Low-Fin Tube Banks Using R-123 and R-134a 2004 ASHRAE
212. ASHRAE 4715 Double-Qalled Heat Exchanger Risk Analysis for Group B1 and Group B2 Refrigerants - RP-1042 2004 ASHRAE
213. ASHRAE 4716 Effect of Boundary Condition on the Prediction of Temperature Distribution for Curtain Walls 2004 ASHRAE
214. ASHRAE 4717 Effect of Ventilation System on Particle Spatial Distribution in Ventilated Rooms 2004 ASHRAE
215. ASHRAE 4718 Full-Scale Burning Tests of Mechanical Smoke Exhaust in Large Atrium 2004 ASHRAE
216. ASHRAE 4719 Heat and Moisture Production of Poultry and Their Housing Systems: Molting Hens - RP-1044 2004 ASHRAE
217. ASHRAE 4720 Heat and Moisture Production of Poultry and Their Housing Systems: Pullets and Layers - RP-1044 2004 ASHRAE
218. ASHRAE 4721 Indoor Humidity Modeling and Evaluation of Condensation on Interior Surfaces 2004 ASHRAE
219. ASHRAE 4722 Integrated Damper and Pressure Reset for VAV Supply Air Fan Control 2004 ASHRAE
220. ASHRAE 4723 Laboratory Observations of Biocide Efficacy in Model Cooling Tower Systems 2004 ASHRAE
221. ASHRAE 4724 Method of Thermal Metering on the Air Side for Fan Coil Units 2004 ASHRAE
222. ASHRAE 4725 Minimizing TEWI in a Compact Chiller for Unitary Applications 2004 ASHRAE
223. ASHRAE 4713 Development of Energy-Efficient Single-Coil Twin-fan Air-Conditioning System with Zonal Ventilation Control 2004 ASHRAE
224. ASHRAE 4727 Natural Convection Heat Transfer for Fin-Tube Heat Exchangers 2004 ASHRAE
225. ASHRAE 4712 Performance Analysis of Low-pressure Household Water Heaters 2004 ASHRAE
226. ASHRAE 4729 Numerical Analysis of the Movement of Biological Particles in Two Adjacent Rooms 2004 ASHRAE
227. ASHRAE 4730 Numerical Study of the Similarity Law for the Cross-Flow fan of a Split-Type Air Conditioner 2004 ASHRAE
228. ASHRAE 4731 Overview of Exisiting Guidance and Ventilation Approaches for Control of Diesel Exhaust Inside Locomotive Facilities - RP-1191 2004 ASHRAE
229. ASHRAE 4732 Simple Approach to Evaluate the View Factors between Internal Heat Sources and Their Environment - RP-1191 2004 ASHRAE
230. ASHRAE 4733 Simulation and Performance Analysis of Lithium Bromide/Water for Absorption Heat Transformer Cycle Systems 2004 ASHRAE
231. ASHRAE 4734 Smoke Control for Retail Shops with Cabin Design 2004 ASHRAE
232. ASHRAE 4735 Study of Typical Meteorological Years and Their Effect on Building Energy and Renewable Energy Simulations 2004 ASHRAE
233. ASHRAE 4736 Thermal Performance Characteristics of an Energy-Efficient, Healthy House 2004 ASHRAE
234. ASHRAE 4737 Proposed Tools and Capabilities for Proactive Multi-Building Load Management: Part 1 - Customer Aggregation - RP-1146 2004 ASHRAE
235. ASHRAE 4738 Proposed Tools and Capabilities for Proactive Multi-Building Load Management: Part 2 - Aggregated Operation - RP-1146 2004 ASHRAE
236. ASHRAE 4739 Verification of a Neural Network-Based Controller for Commercial Ice Storage Systems 2004 ASHRAE
237. ASHRAE 4740 Wind Effects on Performance of Static Smoke Exhaust Systems: Horizontal Ceiling Vents 2004 ASHRAE
238. ASHRAE 4741 An Oil Circulation Observer for Estimating Oil Concentration and Oil Amount in Refrigerant Compressors 2004 ASHRAE
239. ASHRAE 4726 Multidimensional Effects of Ground Heat Transfer on the Dynamics of Building Thermal Performance 2004 ASHRAE
240. ASHRAE 4696 Heat Transfer through a Composite Wall with a Rectangular Graybody Radiating Cavity: A Numerical Solutions 2004 ASHRAE

หน้าที่ 1|2|3|4|5|6|7|[8]|9|10|11|12|13|14|15