รายการสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน


ชื่อหน่วยงานมาตรฐาน  คำค้น

คำแนะนำ : 1. การสืบค้นสามารถเลือกจากชื่อหน่วยงานมาตรฐาน และ/หรือใช้คำค้นจาก หมายเลข ชื่อเรื่อง และปีที่พิมพ์ ของมาตรฐานที่ต้องการได้
  2. หากต้องการนำเอกสารไปใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล info@dss.go.th หรือโทรศัพท์ 0 2201 7252-6

ลำดับที่ 271 ถึง 300 จากที่พบ 24966 รายการ
ลำดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ หน่วยงาน
271. ASHRAE OR-05-8-4 Numerical Simulation of Airflow and Airborne Pathogen Transport in Aircraft Cabins - Part 1: Numerical Simulation of the Flow Field 2005 ASHRAE
272. ASHRAE 4835 Mass Generation Rates of Ammonia, Moisture, and Heat Production in Nouse Cages with Two Bedding Types, Two Mouse Strains and Two Room Relative Humidities 2006 ASHRAE
273. ASHRAE 4836 Model Predictive Control of Supply Air Temperature and Outside Air Intake Rate of a VAV Air-Handling Unit 2006 ASHRAE
274. ASHRAE 4837 Modeling and Testing of a Utility Peak Reducing Residential Hot/Dry Air Conditioner (HDAC) Using Microchannel Heat Exchangers 2006 ASHRAE
275. ASHRAE 4838 Simulated Influence of Roof Reflectance on the Building Energy Balance in Two Northern Cities 2006 ASHRAE
276. ASHRAE 4839 Smoke Control Through a Double-Skin FaCade Used for Natural Ventilation 2006 ASHRAE
277. ASHRAE 4842 VAV Airflow Sensor Response in Relation to “Poor” Upstream Duct Geometry - (RP-1137) 2006 ASHRAE
278. ASHRAE 4843 Effect of Data Availability on Modeling of Residential Air Conditioners and Heat Pumps for Energy Calculations - (RP-1197) 2006 ASHRAE
279. ASHRAE 4844 Literature Review on Calibration of Building Energy Simulation Programs: Uses, Problems, Procedures, Uncertainty, and Tools - (RP-1051) 2006 ASHRAE
280. ASHRAE 4845 Distribution of Water between Vapor and Liquid Phases of Refrigerants - (RP-1239) 2006 ASHRAE
281. ASHRAE 23 Superseded by: ASHRAE 23.1 Methods of Testing for Rating Positive Displacement Refrigerant Compressors and Condensing Units 2005 ASHRAE
282. ASHRAE 4742 Coil Frosting and Defrosting Issues at Low Freezer Temperature Near Saturation Conditions 2005 ASHRAE
283. ASHRAE 4833 Impacts of Manufacturing Tolerances of the Effectiveness-Ntu Method for Regenerative Exchanger Design 2006 ASHRAE
284. ASHRAE 4744 Determination of Dielectric Properties of Refrigerants - RP-1074 2005 ASHRAE
285. ASHRAE 4832 Environmental Impacts of Surface Water Heat Pump Systems 2006 ASHRAE
286. ASHRAE 4746 Measurement of Solubility, Viscosity and Density of R-507A Refrigerant/Lubricant Mixtures - RP-1253 2005 ASHRAE
287. ASHRAE 4747 Neural-Based Air-Handling Unit for Indoor Relative Humidity and Temperature Control 2005 ASHRAE
288. ASHRAE 4748 A Study for Evaluating Performance of Radiant Floor Cooling Integrated with Controlled Ventilation 2005 ASHRAE
289. ASHRAE 4749 A Survey Technique for Evaluating Heating, Ventilating, and Air-Conditioning Systems 2005 ASHRAE
290. ASHRAE 4750 Determination of Building Materials´ Transport Properties for Modeling VOC Emissions 2005 ASHRAE
291. ASHRAE 4751 Field Observations of Room Air Distribution Performance in Two Rooms of a Cold-Climate Home 2005 ASHRAE
292. ASHRAE 4752 Improving Laboratory Building Energy Performance and Indoor Air Quality Using a Laboratory Air-Handling Unit System (LAHU) 2005 ASHRAE
293. ASHRAE 4753 Thermal Sensation of Local Airflows with Different Temperatures and Velocities: Comparison between Summer and Winter 2005 ASHRAE
294. ASHRAE 4754 Dynamic Model of a Centrifugal Chiller System-Model Development, Numerical Study, and Validation 2005 ASHRAE
295. ASHRAE 4755 A New Local Ventilation System Using a Vortex Flow Generated with a Finned Rotating Annular Disk 2005 ASHRAE
296. ASHRAE 4756 A Semi-Empirical Model for Residential Electric Hot Water Tanks 2005 ASHRAE
297. ASHRAE 4757 An Experimental Evaluaton of Duct-Mounted Relative Humidity Sensors: Part 1, Test and Evaluation Procedures 2005 ASHRAE
298. ASHRAE 4758 Comparison of Two Models for Particle Separation in a Vane-Induced Uniflow Cyclone 2005 ASHRAE
299. ASHRAE 4743 Condensation Enhancement of R-22 by Twisted-Tape Inserts Inside a Horizontal Tube 2005 ASHRAE
300. ASHRAE 62.2 SPANISH Ventilacion y Calidad de Aire Interior Aceptable en Edificios Residenciales de Baja Altura - Incluye los adendda ANSI/ASHRAE listados en el Apéndice C 2007 ASHRAE

หน้าที่ 3|4|5|6|7|8|9|[10]|11|12|13|14|15|16|17