รายการสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน


ชื่อหน่วยงานมาตรฐาน  คำค้น

คำแนะนำ : 1. การสืบค้นสามารถเลือกจากชื่อหน่วยงานมาตรฐาน และ/หรือใช้คำค้นจาก หมายเลข ชื่อเรื่อง และปีที่พิมพ์ ของมาตรฐานที่ต้องการได้
  2. หากต้องการนำเอกสารไปใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล info@dss.go.th หรือโทรศัพท์ 0 2201 7252-6

ลำดับที่ 31 ถึง 60 จากที่พบ 24966 รายการ
ลำดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ หน่วยงาน
31. TM174-2016 Antimicrobial Activity Assessment of New Carpets 2016 AATCC
32. TM175-2013 Stain Resistance: Pile Floor Coverings 2013 AATCC
33. TM176-2017 Speckiness of Colorant Dispersions: Evaluation of 2017 AATCC
34. TM179-2017 Skew Change in Fabrics After Home Laundering 2017 AATCC
35. TM182-2017 Relative Color Strength of Dyes in Solutions 2017 AATCC
36. TM202-2014 Relative Hand Value of Textiles: Instrumental Method 2014 AATCC
37. TM17-2018 Wetting Agents, Evaluation of 2018 AATCC
38. TM88C-2018 Crease Retention in Fabric after Home Laundering 2018 AATCC
39. TM76-2018 Electrical Surface Resistivity of Fabrics 2018 AATCC
40. TM79-2018 Absorbency of Textiles 2018 AATCC
41. TM81-2016 pH of the Water-Extract from Bleached Textiles 2016 AATCC
42. TM8-2016 Colorfastness to Crocking: Crockmeter Method 2016 AATCC
43. TM82-2016 Fluidity of Dispersions of Cellulose from Bleached Cotton Cloth 2016 AATCC
44. TM84-2018 Electrical Resistance of Yarns 2018 AATCC
45. TM201-2014 Drying Rate of Fabrics: Heated Plate Method 2014 AATCC
46. TM88B-2018 Seam Smoothness in Fabrics after Home Laundering 2018 AATCC
47. TM6-2016 Colorfastness to Acids and Alkalis 2016 AATCC
48. TM89-2017 Mercerization in Cotton 2017 AATCC
49. TM90-2016 Antibacterial Activity Assessment of Textile Materials: Agar Plate Method 2016 AATCC
50. TM92-2013 Chlorine, Retained, Tensile Loss: Single Sample Method 2013 AATCC
51. TM93-2016 Abrasion Resistance of Fabrics: Accelerotor Method 2016 AATCC
52. TM94-2017 Finishes in Textiles: Identification 2017 AATCC
53. TM96-2012 Dimensional Changes in Commercial Laundering of Woven and Knitted Fabrics Except Wool 2012 AATCC
54. TM97-2013 Extractable Content of Textiles 2013 AATCC
55. TM86-2016 Drycleaning: Durability of Applied Designs and Finishes 2016 AATCC
56. TM26-2013 Ageing of Sulfur-Dyed Textiles: Accelerated 2013 AATCC
57. TM203-2016 Light Blocking Effect of Textiles: Spectrophotometric Method 2016 AATCC
58. TM204-2017 Water Vapor Transmission of Textiles 2017 AATCC
59. TM205-2016 Carpet: Liquid Penetration by Spillage 2016 AATCC
60. TM206-2017 Free and Hydrolyzed Formaldehyde, Determination of: Water Extraction Method 2017 AATCC

หน้าที่ 1|[2]|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15