รายการสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน


ชื่อหน่วยงานมาตรฐาน  คำค้น

คำแนะนำ : 1. การสืบค้นสามารถเลือกจากชื่อหน่วยงานมาตรฐาน และ/หรือใช้คำค้นจาก หมายเลข ชื่อเรื่อง และปีที่พิมพ์ ของมาตรฐานที่ต้องการได้
  2. หากต้องการนำเอกสารไปใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล info@dss.go.th หรือโทรศัพท์ 0 2201 7252-6

ลำดับที่ 301 ถึง 330 จากที่พบ 24966 รายการ
ลำดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ หน่วยงาน
301. ASHRAE NY-08-044 Development of a Correlation for System Efficiency of a Variable-Speed Pumping System 2008 ASHRAE
302. ASHRAE NY-08-045 Development of Models for Hourly Solar Radiation Prediction - RP-1309 2008 ASHRAE
303. ASHRAE NY-08-046 Early Refrigerated Meat Shipping in New Zealand 2008 ASHRAE
304. ASHRAE NY-08-048 HVAC Design and Operations in Response to Homeland Security Issues— A Decision-Making Process 2008 ASHRAE
305. ASHRAE NY-08-049 Influence of Natural Convection in Water-Filled Boreholes for GCHP 2008 ASHRAE
306. ASHRAE NY-08-052 Performance of Local Ventilated Hood in a General Ventilation Working Environment 2008 ASHRAE
307. ASHRAE NY-08-053 Predicting Local Thermal Discomfort Adjacent to Glazing 2008 ASHRAE
308. ASHRAE NY-08-054 Prediction of More Useful Work from a Person in Moderate, Temperate Climate by Using the Second Law of Thermodynamics 2008 ASHRAE
309. ASHRAE NY-08-055 Supply Fan Control Methods for VAV Systems Using a Fan Airflow Station 2008 ASHRAE
310. ASHRAE NY-08-056 The Effect of Ganging on Pollutant Dispersion from Building Exhaust Stacks 2008 ASHRAE
311. ASHRAE NY-08-057 Thermal Resistance of a Window with an Enclosed Venetian Blind: A Simplified Model 2008 ASHRAE
312. ASHRAE NY-08-058 Validation of Solar/Optical Models for Louvered Shades Using a Broad Area Illumination Integrating Sphere 2008 ASHRAE
313. ASHRAE 4834 Investigation into Airborne Transport Characteristics of Airflow Due to Coughing in a Stagnant Indoor Environment 2006 ASHRAE
314. ASHRAE 62.1 SPANISH Superseded by: ASHRAE 62.1 Ventilacion para una Calidad Aceptable de Aire Interior - Incluye adendo listado en el anexo I; PC 1/09 2007 ASHRAE
315. ASHRAE 4761 Measurements and Modeling of VOC Emissions from a Large Wall Assembly of Typical Wood-Framed Residential Houses 2005 ASHRAE
316. ASHRAE 90.2 Energy-Efficient Design of Low-Rise Residential Buildings - Includes ANSI/ASHRAE Addenda listed in Appendix C 2007 ASHRAE
317. ASHRAE 90.2 Diseño de Edificios Residenciales Bajos Energéticamente Eficientes - Incluye apéndice de ANSI/ASHRAE listado en el Anexo C 2007 ASHRAE
318. ASHRAE 90338 Air-Conditioning System Design Manual - Second Edition 2007 ASHRAE
319. ASHRAE 4822 An Indoor Thermal Climate Optimization Technique Taking Account of a Multi-Phase Design Process 2006 ASHRAE
320. ASHRAE 4823 Application of H Compensator to a Plant with a Large Amount of Changes in Characteristics 2006 ASHRAE
321. ASHRAE 4824 Assessment of the Enthalpy Performance of Houses Using Energy Recovery Technology 2006 ASHRAE
322. ASHRAE 4825 Ceiling Radiant Cooling Panels Employing Heat-Conducting Rails: Deriving the Governing Heat Transfer Equations 2006 ASHRAE
323. ASHRAE 4826 Comparative Analysis of Three Solar Models for Tunisia 2006 ASHRAE
324. ASHRAE 4827 Comparison of SPIV Measurements for Different Test Room Air Inlet Nozzle Configurations 2006 ASHRAE
325. ASHRAE 4828 Condensing Boilers and Baseboard Hydronic Heating Systems 2006 ASHRAE
326. ASHRAE 4829 Development of an Interactive Web-Based Owning and Operating Cost Database - (RP-1237) 2006 ASHRAE
327. ASHRAE 4830 Service Life Data from an Interactive Web-Based Owning and Operating Cost Database - (RP-1237) 2006 ASHRAE
328. ASHRAE 4831 Efficacy of Intermittent Ventilation for Providing Acceptable Indoor Air Quality 2006 ASHRAE
329. ASHRAE NY-08-059 Appliances Taxonomy Across Both Domestic and Nondomestic Building Sectors 2008 ASHRAE
330. ASHRAE OR-05-5-4 Modeling Approaches for Indoor Air VOC Emissions from Dry Building Materials - A Review 2005 ASHRAE

หน้าที่ 4|5|6|7|8|9|10|[11]|12|13|14|15|16|17|18