รายการสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน


ชื่อหน่วยงานมาตรฐาน  คำค้น

คำแนะนำ : 1. การสืบค้นสามารถเลือกจากชื่อหน่วยงานมาตรฐาน และ/หรือใช้คำค้นจาก หมายเลข ชื่อเรื่อง และปีที่พิมพ์ ของมาตรฐานที่ต้องการได้
  2. หากต้องการนำเอกสารไปใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล info@dss.go.th หรือโทรศัพท์ 0 2201 7252-6

ลำดับที่ 391 ถึง 420 จากที่พบ 24966 รายการ
ลำดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ หน่วยงาน
391. ASHRAE 4028 Computational Fluid Dynamics for HVAC: Successes and Failures 1997 ASHRAE
392. ASHRAE 4163 Particle Separation from a Uniflow Aerodynamic Deduster 1998 ASHRAE
393. ASHRAE 4014 Possibilities and Limitations of Radiant Floor Cooling 1997 ASHRAE
394. ASHRAE 4015 Overview of the ASHRAE Cold Air Distribution System Design Guide - RP-849 1997 ASHRAE
395. ASHRAE 4016 Performance of Solar Refrigerant Ejector Refrigerating Machine 1997 ASHRAE
396. ASHRAE 4017 Fundamental Study of Refrigerant-Line Transients: Part 1 - Description of the Problem and Survey of Relevant Literature - RP-736 1997 ASHRAE
397. ASHRAE 4018 Two-Dimensional CFD Model of a Refrigerated Display Case 1997 ASHRAE
398. ASHRAE 4019 Enhanced Naphthenic Refrigeration Oils for Household Refrigerator Systems 1997 ASHRAE
399. ASHRAE 4020 Liquid Overfeeding Military Air Conditioner with a Quench Valve 1997 ASHRAE
400. ASHRAE 4021 Deterministic Model for an Internal Melt Ice-On-Coil Thermal Storage Tank 1997 ASHRAE
401. ASHRAE 4022 Experimental Validation of a Numerical Model for an Internal Melt Ice-On-Coil Thermal Storage Tank 1997 ASHRAE
402. ASHRAE 4023 Parametric Study of a Silica Gel-Water Adsorption Refrigeration Cycle - the Influence of Thermal Capacitance and Heat Exchanger UA-Values on Cooling Capacity, Power Density, and COP 1997 ASHRAE
403. ASHRAE 4024 Effect of Noncondensable Gas on the Condensation of R-123 on Enhanced Tube Geometries - RP-676 1997 ASHRAE
404. ASHRAE 4012 Sensitivity Study of Floor and Ceiling Plenum Energy Model Parameters - RP-787 1997 ASHRAE
405. ASHRAE 4027 Flow Modeling of Flat Oval Ductwork Elbows Using Computational Fluid Dynamics - RP-854 1997 ASHRAE
406. ASHRAE 4011 Flow and Temperature Fields Around Human Body with Various Room Air Distribution, Part 1 - CFD Study on Computational Thermal Manikin 1997 ASHRAE
407. ASHRAE 4029 Improving Thermal and Flow Properties of Chilled Water - Part 1: Material Selection and Instrument Calibration - RP-801 1997 ASHRAE
408. ASHRAE 4030 Improving Thermal and Flow Properties of Chilled Water - Part 2: Facility Construction and Flow Tests - RP-801 1997 ASHRAE
409. ASHRAE 4032 Removal of Suspended Fine Particles from Gases by Turbulent Deposition 1997 ASHRAE
410. ASHRAE 4033 Modern Vane Anemometers and Their Use for Fume Hood Monitoring 1997 ASHRAE
411. ASHRAE 4034 Efficiency and Separation of Losses of an Induction Motor and Its Adjustable-Speed Drive at Different Loading/Speed Combinations - RP-770 1997 ASHRAE
412. ASHRAE 4035 Performance of Electric Power Meters and Analyzers in Adjustable-Speed Drive Applications - RP-770 1997 ASHRAE
413. ASHRAE 4036 Mitigating the Impacts of ASHRAE Standard 62-1989 on Florida Schools 1997 ASHRAE
414. ASHRAE 4037 Energy-Efficient Heat Recovery Systems for Air Conditioning of Indoor Swimming Pools 1997 ASHRAE
415. ASHRAE 4038 Effects of Glass Plate Curvature on the U-Factor of Sealed Insulated Glazing Units 1997 ASHRAE
416. ASHRAE 4039 Tuning Method of Two Degrees of Freedom PID Controller 1997 ASHRAE
417. ASHRAE 4040 In-Situ Performance Testing of Chillers for Energy Analysis - RP-827 1997 ASHRAE
418. ASHRAE 4041 Performance of Fibrous Glass Pipe Insulation Subjected to Underground Water Attack - RP-721 1997 ASHRAE
419. ASHRAE 4042 Effect of Moisture Content on the Performance of Polyurethane Insulation Used on a District Heating and Cooling Pipe - RP-721 1997 ASHRAE
420. ASHRAE 4026 Numerical Simulation of Solar Heat Absorption within Indoor Space by Means of Composite Grid Method 1997 ASHRAE

หน้าที่ 7|8|9|10|11|12|13|[14]|15|16|17|18|19|20|21