รายการสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน


ชื่อหน่วยงานมาตรฐาน  คำค้น

คำแนะนำ : 1. การสืบค้นสามารถเลือกจากชื่อหน่วยงานมาตรฐาน และ/หรือใช้คำค้นจาก หมายเลข ชื่อเรื่อง และปีที่พิมพ์ ของมาตรฐานที่ต้องการได้
  2. หากต้องการนำเอกสารไปใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล info@dss.go.th หรือโทรศัพท์ 0 2201 7252-6

ลำดับที่ 421 ถึง 450 จากที่พบ 24966 รายการ
ลำดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ หน่วยงาน
421. ASHRAE 4178 A Revised Procedure for Duct Design with Minimum Life-Cycle Cost 1998 ASHRAE
422. ASHRAE NA-04-1 Symposium on Refrigerant Flammability and Other Properties 2004 ASHRAE
423. ASHRAE 4165 The Effect of Distribution System Parameters on Air-Conditioning Motor Start-Up Flicker - RP-770 1998 ASHRAE
424. ASHRAE 4166 The Effect of Turbulent Structures on Hood Design - A Review of CFD and Flow Visualization Studies - The Full Text of this Paper can be Found in the International Journal of Heating, Ventilating, Air-Conditioning and Refrigerating Research, Volume 3, Numb 1998 ASHRAE
425. ASHRAE 4167 The Effects of Temperature, Light, and Sound on Perceived Work Environment 1998 ASHRAE
426. ASHRAE 4168 The Knitted Metal Fiber Burner: A New Generation of Surface Combustion Material for Radiant Heat and Low NOx Applications 1998 ASHRAE
427. ASHRAE 4169 Thermoelectric Self-Powered Hydronic Heating Demonstration 1998 ASHRAE
428. ASHRAE 4170 Visualization Study of Enhanced Flash Boiling of R-22 with 5 mm Steel and Glass Spheres 1998 ASHRAE
429. ASHRAE 4171 Wind Data for Design of Smoke Control Systems - RP-816 1998 ASHRAE
430. ASHRAE 4172 Zero-Load Control of Indoor Thermal Environment 1998 ASHRAE
431. ASHRAE 4173 New Criterion Based on the Wavelet Transform for Power Quality Studies and Waveform Feature Localization - RP-770 1998 ASHRAE
432. ASHRAE 4174 Effect of Air Pressure Differential on Vapor Flow Through Sample Building Walls - RP-746 1998 ASHRAE
433. ASHRAE 4175 Measuring the Effectiveness of Gas-Phase Air Filtration Equipment - Field Test Methods and Applications - RP-791 1998 ASHRAE
434. ASHRAE 4013 Experimental Studies on the Airflow Characteristics of Spaces with Mechanical Ventilation 1997 ASHRAE
435. ASHRAE 4177 Quantitative Comparison of North American and U.K. Cooling Load Calculation Procedures - Results - RP-942 1998 ASHRAE
436. ASHRAE 4045 In Situ Refractory for Concentration Measurements in Refrigeration Systems - The Full Text of This Paper Can Be Found in the International Journal of Heating, Ventilating, Air-Conditioning and Refrigerating Research, Volume 2, Number 3, July 1996 pp. 247- 1997 ASHRAE
437. ASHRAE 4179 Numerical Simulation of Three-Dimensional Airflow in Unfurnished Rooms 1998 ASHRAE
438. ASHRAE 4180 Selection of Cold Air Diffusers - RP-849 1998 ASHRAE
439. ASHRAE 4181 T-Method Duct Design: Part 1V - Duct Leakage Theory 1998 ASHRAE
440. ASHRAE 4182 T-Method Duct Design: Part V - Duct Leakage Calculation Technique and Economics 1998 ASHRAE
441. ASHRAE 4183 A Generalized Performance Prediction Method for Adiabatic Capillary Tubes - The Full Text of This Paper can be Found in the International Journal of Heating, Ventilating, Air-Conditioning and Refrigerating Research, Volume 1, Number 1, January 1998, pp. 2 1998 ASHRAE
442. ASHRAE 4184 Analysis of Energy Conversion Systems, Including Material and Global Warming Aspects - The Full Text of This Paper can be Found in the International Journal of Heating, Ventilating, Air-Conditioning and Refrigerating Research, Volume 4, Number 1, January 1998 ASHRAE
443. ASHRAE 4185 Experimental Study of Free Convection at an Indoor Glazing Surface with a Venetian Blind - The Full Text of This Paper can be Found in the International Journal of Heating, Ventilating, Air-Conditioning and Refrigerating Research, Volume 4, Number 2, Apri 1998 ASHRAE
444. ASHRAE 4186 Experiments on the Dehumidification Performance of a Finned Tube Heat Exchanger - The Full Text of This Paper can be Found in the International Journal of Heating, Ventilating, Air-Conditioning and Refrigerating Research, Volume 4, Number 2, April 1998, p 1998 ASHRAE
445. ASHRAE 4187 Field Validation of Algebraic Equations for Stack and Wind Driven Air Infiltration Calculations - The Full Text of This Paper can be Found in the International Journal of Heating, Ventilating, Air-Conditioning and Refrigerating Research, Volume 4, Number 1998 ASHRAE
446. ASHRAE 4188 Improvements in the Modeling and Simulation of Refrigeration Systems: Aerospace Tools Applied to a Domestic Refrigerator - The Full Text of This Paper can be Found in the International Journal of Heating, Ventilating, Air-Conditioning and Refrigerating Re 1998 ASHRAE
447. ASHRAE 4189 New Insights into the Behavior of the Metastable Region of an Operating Capillary Tube - The Full Text of This Paper can be Found in the International Journal of Heating, Ventilating, Air-Conditioning and Refrigerating Research, Volume 4, Number 1, Januar 1998 ASHRAE
448. ASHRAE 4190 A Modeling Study of a Centrifugal Compressor 1998 ASHRAE
449. ASHRAE 68 Laboratory Method of Testing to Determine the Sound Power in a Duct - AMCA 330-97 1997 ASHRAE
450. ASHRAE 4176 Quantitative Comparison of North American and U.K. Cooling Load Calculation Procedures - Methodology - RP-942 1998 ASHRAE

หน้าที่ 8|9|10|11|12|13|14|[15]|16|17|18|19|20|21|22