รายการสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน


ชื่อหน่วยงานมาตรฐาน  คำค้น

คำแนะนำ : 1. การสืบค้นสามารถเลือกจากชื่อหน่วยงานมาตรฐาน และ/หรือใช้คำค้นจาก หมายเลข ชื่อเรื่อง และปีที่พิมพ์ ของมาตรฐานที่ต้องการได้
  2. หากต้องการนำเอกสารไปใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล info@dss.go.th หรือโทรศัพท์ 0 2201 7252-6

ลำดับที่ 91 ถึง 120 จากที่พบ 24966 รายการ
ลำดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ หน่วยงาน
91. TM164-2015 Colorfastness to Oxides of Nitrogen in the Atmosphere under High Humidities 2015 AATCC
92. TM103-2013 Bacterial Alpha-Amylase Enzymes used in Desizing, Assay of 2013 AATCC
93. EP9-2017 Visual Assessment of Color Difference of Textiles 2017 AATCC
94. EP10-2018 Multifiber Adjacent Fabrics: Evaluation of 2018 AATCC
95. EP11-2016 Spectrophotometer UV Energy Calibration Procedure for Optically Brightened Textiles 2016 AATCC
96. EP1-2012 Gray Scale for Color Change 2012 AATCC
97. EP12-2017 Instrumental Assessment of Degree of Staining 2017 AATCC
98. EP2-2012 Gray Scale for Staining 2012 AATCC
99. EP5-2011 Fabric Hand: Guidelines for the Subjective Evaluation of 2011 AATCC
100. EP6-2016 Instrumental Color Measurement 2016 AATCC
101. M3-2008 High Efficiency Washers in North America 2008 AATCC
102. EP8-2017 Chromatic Transference Scale, 9-Step 2017 AATCC
103. M13-2017 Rules of Procedure for AATCC Test Method and Technology Committees 2017 AATCC
104. LP1-2018 Home Laundering: Machine Washing 2018 AATCC
105. LP2-2018 Home Laundering: Hand Washing 2018 AATCC
106. LP3-2018 Transfer of Free Permethrin from Textile Surfaces 2018 AATCC
107. M10-2012 Barre': Visual Assessment Descriptive Terms and Terminology 2012 AATCC
108. M11-2018 A Glossary of AATCC Standard Terminology 2018 AATCC
109. M1-2017 AATCC Standard Reference Detergents and Laundry Detergents in General 2017 AATCC
110. TM117-2013 Colorfastness to Heat: Dry (Excluding Pressing) 2013 AATCC
111. EP7-2015 Instrumental Assessment of the Change in Color of a Test Specimen 2015 AATCC
112. TM154-2017 Thermal Fixation Properties of Disperse Dyes 2017 AATCC
113. TM143-2018 Appearance of Apparel and Other Textile End Products after Home Laundering 2018 AATCC
114. TM144-2016 Alkali in Wet Processed Textiles: Total 2016 AATCC
115. TM146-2015 Dispersibility of Disperse Dyes: Filter Test 2015 AATCC
116. TM147-2016 Antibacterial Activity of Fabrics, Assessment of Textile Materials: Parallel Streak Method 2016 AATCC
117. TM148-2015 Light Blocking Effect of Textiles and Related Materials: Photodetector Method 2015 AATCC
118. TM149-2018 Chelation Value of Aminopolycarboxylic Acids and Their Salts: Calcium Oxalate Method 2018 AATCC
119. TM115-2011 Electrostatic Clinging of Fabrics: Fabric-to-Metal Test 2011 AATCC
120. TM15-2013 Colorfastness to Perspiration 2013 AATCC

หน้าที่ 1|2|3|[4]|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15