คำตอบ

ไบโอเจนิกเอมีน เป็นสารประกอบไนโตรเจน ที่เกิดจากการดึงหมู่คาร์บอกซิลจากกรดอะมิโน หรือจากการเติมหมู่เอมีน และการย้ายหมู่ของอัลดีไฮด์และคีโตน ไบโอเจนิกเอมีนที่พบในผลิตภัณฑ์อาหารมีหลายชนิด เช่น พิวเทรสซีน คาดาเวอร์รีน สเปอร์มีน และสปอร์มีดิน 
ไบโอเจนิกเอมีน (Biogenic amine) เป็นสารพิษในอาหารที่เกิดจากกระบวนการสังเคราะห์ทางชีวภาพ ซึ่งจะพบได้ทั่วไปทั้งในอาหารสดและอาหารหมัก การรับประทานอาหารที่มีไบโอจีนิกเอมีนปนเปื้อนทำให้เกิดอาการภูมิแพ้ได้หลายรูปแบบ

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

วารสารอาหาร , ปีที่ 39, ฉบับที่ 4 (ต.ค – ธ.ค) 2552, หน้า 308.