ชื่อบทความ : กำหนดคุณสมบัติ คุณลักษณะ และการติดตั้งเข็มขัดนิรภัย และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การรับรองแบบการติดตั้งเข็มขัดนิรภัยของรถยนต์ พ.ศ. 2560

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 98 ง (1 พ.ค.61) หน้า 20-33 (ท้ายประกาศ 14 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ดังต่อไปนี้ (1) รถยนต์นั่ง (M1) และรถยนต์บรรทุก (N1) ซึ่งผลิต ประกอบ หรือนำเข้าเพื่อจำหน่าย (2) รถยนต์นั่ง (M1) และรถยนต์บรรทุก (N1) ซึ่งผลิต ประกอบ หรือนำเข้ามาเพื่อใช้เองมีจำนวนเกินกว่า 3 คันต่อแบบต่อปี ข้อ 2 ในประกาศนี้ “รถยนต์นั่ง” (M1) หมายความว่า รถยนต์สี่ล้อขึ้นไปที่ผู้ผลิตออกแบบให้เป็นรถสำหรับ นั่งโดยสาร ซึ่งมีจำนวนที่นั่งคนโดยสารรวมคนขับไม่เกิน 9 ที่นั่ง “รถยนต์บรรทุก” (N1) หมายความว่า รถยนต์สี่ล้อขึ้นไปที่ผู้ผลิตออกแบบให้เป็นรถสำหรับบรรทุกที่น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 3,500 กิโลกรัม และให้หมายความรวมถึงรถยนต์ที่ผู้ผลิตออกแบบให้มีพื้นที่โดยสารและพื้นที่บรรทุกอยู่ในส่วนเดียวกัน และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน ภาคผนวก 1 “เข็มขัดนิรภัย” หมายความว่า อุปกรณ์ที่ประกอบด้วยสายคาดที่มีหัวเข็มขัด อุปกรณ์ปรับความยาวและอุปกรณ์ยึดติดภายในตัวรถ ซึ่งออกแบบมาเพื่อลดการบาดเจ็บของผู้ใช้เมื่อเกิดการชนหรือลดความเร็วรถอย่างกะทันหันโดยจำกัดการเคลื่อนที่ของลำตัวผู้ใช้ . . .

หมายเหตุ : ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ คุณลักษณะ และการติดตั้งเข็มขัดนิรภัย และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การรับรองแบบการติดตั้งเข็มขัดนิรภัยของรถยนต์ พ.ศ. 2560