ชื่อบทความ : หลักเกณฑ์การรับรองปริมาณการนำเข้าข้าวสาลีที่จำเป็นต้องใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารกุ้ง และการออกหนังสือรับรองปริมาณการใช้ข้าวสาลีในการผลิตอาหารกุ้ง พ.ศ. 2560

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 201 ง (8 ส.ค.60) หน้า 1-2 (ท้ายประกาศ 3 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมประมงว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองปริมาณ การนำเข้าข้าวสาลีที่จำเป็นต้องใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารกุ้ง และการออกหนังสือรับรองปริมาณการใช้ข้าวสาลีในการผลิตอาหารกุ้ง พ.ศ. 2560” ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป ข้อ 3 ในระเบียบนี้ “อาหารกุ้ง” หมายความว่า อาหารกุ้งทะเล “หนังสือรับรอง” หมายความว่า หนังสือรับรองปริมาณการใช้ข้าวสาลีในการผลิตอาหารกุ้ง “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงานราชการ ที่ปฏิบัติงานสังกัดกลุ่มควบคุมมาตรฐานอาหารสัตว์น้ำ กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ กรมประมง . . .

หมายเหตุ : ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองปริมาณการนำเข้าข้าวสาลีที่จำเป็นต้องใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารกุ้ง และการออกหนังสือรับรองปริมาณการใช้ข้าวสาลีในการผลิตอาหารกุ้ง พ.ศ. 2560