ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขอปรับแผนการผลิต การนำเข้า การส่งออก การจำหน่าย หรือการใช้ประโยชน์กัญชง (Hemp) พ.ศ. 2564

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 21 ง (28 มกราคม พ.ศ. 2564) หน้า 46-47 (ท้ายประกาศ 1 หน้า)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/021/T_0046.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : อาศัยอำนาจตามความในข้อ 25 (11) ข้อ 34 (4) ข้อ 35 (4) ข้อ 36 (3) และข้อ 37 (3) แห่งกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. 2563 เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ข้อ 2 ในประกาศนี้ “ผู้รับอนุญาต” หมายความว่า ผู้รับอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งกัญชง  ข้อ 3 ให้ผู้รับอนุญาตดำเนินการตามแผนการผลิต การนำเข้า การส่งออก การจำหน่าย หรือการใช้ประโยชน์ที่ได้รับอนุญาตไว้ แล้วแต่กรณี หากไม่สามารถดำเนินการตามแผนดังกล่าวได้ ให้มีหนังสือแจ้งและขอปรับแผนนั้นต่อผู้อนุญาตเพื่อพิจารณา ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ปรากฏว่าไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ ข้อ 4 ให้ผู้รับอนุญาตยื่นขอเปลี่ยนแปลงแผนการผลิต การนำเข้า การส่งออก การจำหน่าย หรือการใช้ประโยชน์ที่ได้รับอนุญาตไว้ แล้วแต่กรณี ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้ ...