คำตอบ

ไหมดิบมีสิ่งเจือปนอยู่บนเส้นใยหลายชนิด เช่น ไขมันและขี้ผึ้งราวร้อยละ 3 กาวไหมจากโปรตีนเซริซิน (sericin) ร้อยละ 22 แร่ธาตุและอื่นๆ ร้อยละ 1 ที่เหลือเป็นเส้นใยไหมจากโปรตีนไฟโบรอินร้อยละ 74 ควรกำจัดสิ่งเจือปนเหล่านี้ โดยเฉพาะกาวไหมออกไปก่อนนำไหมไปย้อมหรือพิมพ์ เพื่อให้ไหมสามารถดูดซึมสีได้ดีและสม่ำเสมอ กาวไหมที่ลอกมาด้วยวิธีที่เหมาะสมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆได้ เช่น ผสมในเครื่องประเทืองผิว การทำความสะอาดไหมหรือการลอกกาวไหม (degumming) เป็นการกำจัดกาวไหมเซริซินออกจากใยไหม ซึ่งทำได้ทั้งในรูปของเส้นใยเส้นด้าย หรือผ้า โดยการต้มไหมประมาณ 30 นาที ในน้ำเดือดที่ผสมสบู่หรือโซดาแอช 1-2 กรัมต่อลิตร และอาจเติมสารช่วยเปียก 4-6 กรัมต่อลิตร เพื่อช่วยให้ไหมเปียกสารเคมีเร็วขึ้น จากนั้นล้างไหมด้วยน้ำสะอาดและตากแห้ง

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

อุษา แสงวัฒนาโรจน์ และสุดา เกียติกำจรวงศ์. ไหม. วารสารราชบัณฑิตยสถาน ฉบับเฉลิมพระเกียรติ. สิงหาคม 2547, หน้า 341.