คำตอบ

สารเทฟลอน (Teflon) เป็นชื่อทางการค้าของสาร โพลิเตตระฟลูออโรเอทิลีน (polytetra-fluoroethylene, PTFE) มีคุณสมบัติคือ มีความคงตัวสูง มีจุดหลอมเหลวที่อุณหภูมิ 327องศาเซลเซียส ทนต่อการกัดกร่อน ทนความร้อนและไฟฟ้า และมีความลื่น โดยทั่วไปสารเทฟลอนไม่มีอันตราย แต่เมื่อเผาภาชนะเปล่าที่เคลือบด้วยสารเทฟลอนจนอุณหภูมิสูงเกินกว่า 400 องศาเซลเซียส อนุภาคของสารเทฟลอนจะกลายเป็นไอ แล้วหลุดออกสู่บรรยากาศ สามารถทำให้เกิดอาการคล้ายกับอาการไข้จากหวัด (Polymer fume fever) แต่ปัญหานี้จะไม่เกิดหากใช้งานภาชนะเทฟลอนในช่วงอุณหภูมิใช้ทำอาหารทั่วไป นอกจากเทฟลอนจะนำไปใช้กับเครื่องครัวแล้ว ยังใช้กับงานอุตสาหกรรมที่ต้องใช้วัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนจากกรดหรือด่าง  นำมาทำวาล์วแทนโลหะที่เกิดสนิม หรือเป็นชิ้นส่วนของชุดนักบินอวกาศได้อีกด้วย

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สิ่งประดิษฐ์นี้ได้แต่ใดมา ตอน เทพลอน(Teflon). วารสาร อพวช. ปีที่ 6ฉบับที่ 61ก.ค 50หน้า 9.