A : เจ้าของสิทธิบัตรจะต้องเปิดเผยวิธีทำหรือสูตรของผลิตภัณฑ์ของตนให้บุคคลทั่วไปทราบ เพื่อแลกกับการผูกขาดสิทธิที่จะหาผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รายละเอียดของวิธีทำหรือสูตรนั้นพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารสิทธิบัตร ซึ่งผู้สนใจสามารถค้นคว้าหาความรู้และนำมาวิจัยหรือพัฒนาต่อยอดได้โดยไม่ถือว่าละเมิดสิทธิ์ รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ต่อยอด เช่น สูตร หรือวิธีทำมาจดสิทธิบัตรได้ด้วย แต่ต้องเป็นของใหม่

กลับไปหน้า คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับสิทธิบัตร