กระบวนการสกัดสารจากเปลือกไข่ [WO 01/74,491A2]  Abstract    Fulltext

abstractในขั้นแรกแยกเปลือกไขและเยื่อหุ้มโดยอาศัยความแตกต่างของน้ำหนัก เพื่อนำเอาไปแยกสารองค์ประกอบของแต่ละส่วนด้วยวิธีการตกตะกอน ได้แก่ แคลเซียมคาร์บอเนต โปรตีน กรดอะมิโน แมมเบรน คอลาเจนและอื่นๆ ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ดี