โพลิเมอร์กระตุ้นกล้ามเนื้ออัมพาต [WO 2009/0,020,648]  Abstract    Fulltext

abstractผู้ป่วยที่เป็นอัมพาตบางส่วน เช่น หนังตา แขน จะสามารถขยับกล้ามเนื้อในส่วนนั้นได้ โดยใช้โพลิเมอร์ที่นำไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับเครื่องกระตุ้นที่ฝังไว้ใต้ผิวหนังส่วนนั้น