ชื่อบทความ : มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างก่อสร้าง สาขาช่างก่อและติดตั้งคอนกรีตมวลเบา

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 221 ง (10 ก.ย. 61) หน้า 6-16 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5) Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 ในประกาศนี้สาขาอาชีพช่างก่อสร้าง สาขาช่างก่อและติดตั้งคอนกรีตมวลเบา หมายถึง ผู้ที่ทำหน้าที่ร่างแบบ อ่านแบบ ถอดแบบ ประมาณราคา วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ วินิจฉัยแก้ไขปัญหาและสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา กำหนดตำแหน่ง จัดเตรียม เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ปฏิบัติงาน ผสมปูนก่อ ปูนทรายปรับระดับ ก่ออิฐในแนวระนาบและแนวโค้ง ติดตั้งเคาน์เตอร์และผนังคอนกรีตมวลเบา สร้างและติดตั้งบัวกันน้ า บัวประดับ ทำเสาและคานเอ็น ตามรูปแบบและข้อกำหนด โดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน . . .

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างก่อสร้าง สาขาช่างก่อและติดตั้งคอนกรีตมวลเบา