ชื่อบทความ : อุปกรณ์ควบคุมหลอด เล่ม 2(7) คุณลักษณะที่ต้องการเฉพาะสำหรับอุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แบตเตอรี่เป็นแหล่งจ่ายสำหรับการให้แสงสว่างฉุกเฉิน (ชุดเบ็ดเสร็จ)

หมายเลขมอก. 61347 เล่ม 2(7)−2561

ชื่อเอกสารราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 168 ง (3 ก.ค.62) หน้า 36 (ท้ายประกาศ 2 หน้า)   Full-Text

ขอบข่ายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ กําหนดคุณลักษณะที่ต้องการเฉพาะด้านความปลอดภัยสําหรับอุปกรณ์ควบคุม อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แบตเตอรี่เป็นแหล่งจ่ายสำหรับการให้แสงสว่างฉุกเฉิน คงแสงและไม่คงแสง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมถึงอุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ควบคุมสำหรับดวงโคมไฟฟ้าฉุกเฉินชุดเบ็ดเสร็จที่เป็นไปตาม IEC 60598-2-22 มีจุดประสงค์เพื่อใช้กับหลอดฟลูออเรสเซนซ์และหลอดประเภทอนื่ เช่น หลอดไส้หลอดปล่อยประจุความดันสูง และหลอดแอลอีดี ครอบคลุมถึงการทํางานในโหมดฉุกเฉิน สําหรับอุปกรณ์ควบคุมที่รวมการใช้ งานปกติและกรณีให้แสงสว่างฉุกเฉิน การให้แสงสว่างในการทำงานปกติให้ เป็นไปตามคุณลักษณะที่ต้องการเฉพาะของอุปกรณ์ควบคุมที่เหมาะสม ตาม IEC 61347 เล่ม 2 อุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แหล่งจ่ายไฟกระแสตรงสำหรับการ ให้แสงสว่างฉุกเฉินอาจรวมหรือไม่รวมแบตเตอรี่ ยังครอบคลุมถึงคุณลักษณะที่ต้องการด้านการทำงาน สำหรับอุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์์ ซึ่งในกรณีอุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แหล่งจ่ายไฟกระแสตรงถือว่าเป็นไปตามข้อกําหนดด้านสมรรถนะ เนื่องจากอุปกรณ์ที่ไม่ ทํางานแบบการให้แสงสว่างฉุกเฉินทำให้เกิดอันตรายด้านความปลอดภัยได้ ไม่ใช้มาตรฐานนี้กับอุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้า กระแสตรงสําหรับการให้แสงสว่างฉุกเฉินที่ใช้เชื่อมต่อกับระบบแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าฉุกเฉินแบบรวมศูนย์ ระบบกําลังไฟฟ้าฉุกเฉินแบบรวมศูนย์ อาจเป็นระบบแบตเตอรี่ส่วนกลาง หมายเหตุ Annex J ของ IEC 61347-2-3 ใช้กับอุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง/ไฟฟ้ากระแสสลับ หรือแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง สําหรับเชื่อมต่อระบบแหล่งจ่ายกําลังไฟฟ้า ฉุกเฉินแบบรวมศูนย์ที่มีจุดประสงค์เพื่อการใช้งานระบบกําลังไฟฟ้าฉุกเฉินด้วย แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง/ไฟฟ้ากระแสสลับ

หมายเหตุประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5304 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอุปกรณ์ควบคุมหลอด เล่ม 2(7) คุณลักษณะที่ต้องการเฉพาะสำหรับอุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แบตเตอรี่เป็นแหล่งจ่ายสำหรับการให้แสงสว่างฉุกเฉิน (ชุดเบ็ดเสร็จ)