ชื่อบทความ : ยาอันตราย ฉบับที่ 30

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 291 ง (19 พ.ย. 61) หน้า 134 (ท้ายประกาศ 4 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)   Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (74) ของข้อ 3 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2521 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับที่ 19 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(74) ยาที่มีนิโคติน (Nicotine) หรือสารประกอบของนิโคติน ซึ่งมุ่งหมายที่จะใช้ สำหรับช่วยการอดบุหรี่ ยกเว้นรูปแบบหมากฝรั่งสำหรับเคี้ยว (chewing gum) และรูปแบบแผ่นแปะ (transdermal patch)”

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับที่ 30