ชื่อบทความ : เงื่อนไขการนำเข้าเชื้อแบคทีเรีย Pantoea ananatis สายพันธุ์ PIASA และสายพันธุ์ PIASA GK๑ จากญี่ปุ่น พ.ศ. 2561

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 239 ง (27 ก.ย. 61) หน้า 45-48 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)   Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้ า เชื้อแบคทีเรีย Pantoea ananatis สายพันธุ์ PIASA และสายพันธุ์ PIASA GK1 จากญี่ปุ่น พ.ศ. 2561” ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าเชื้อแบคทีเรีย Pantoea ananatis สายพันธุ์ PIASA จากญี่ปุ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ 4 ชนิดเชื้อแบคทีเรียที่อนุญาต 4.1 Pantoea ananatis สายพันธุ์ PIASA 4.2 Pantoea ananatis สายพันธุ์ PIASA GK 1 ข้อ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 5.1 ราชอาณาจักรไทย คือ กรมวิชาการเกษตร 5.2 ญี่ ปุ่ น คื อ Plant Protection Division, Food Safety and Consumer Affairs Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries ได้รับมอบหมายให้เป็น องค์กรอารักขาพืชแห่งชาติ (National Plant Protection Organization) อย่างเป็นทางการของญี่ปุ่น ซึ่งต่อไปในประกาศนี้จะเรียกว่า “NPPO” . . .

หมายเหตุ : ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าเชื้อแบคทีเรีย Pantoea ananatis สายพันธุ์ PIASA และสายพันธุ์ PIASA GK๑ จากญี่ปุ่น พ.ศ. 2561