ชื่อบทความ : การปฏิบัติที่ดีสำหรับการขนส่งซากสัตว์และเนื้อสัตว์

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 217 ง (6 ก.ย. 61) หน้า 14 (ท้ายประกาศ 5 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ครอบคลุมการปฏิบัติที่ดีในการขนส่งซากสัตว์และเนื้อสัตว์เพื่อการบริโภค สำหรับ สัตว์ที่กำหนดในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 ตั้งแต่การขนย้ายขึ้นพาหนะขนส่งจากสถานที่ต้นทางจนถึงการขนย้ายลงจากพาหนะขนส่ง ณ สถานที่ปลายทางก่อนถึงมือผู้บริโภค รวมถึงการขนย้ายเมื่อมีการเปลี่ยนพาหนะขนส่งระหว่างทาง และการขนส่งไปโรงงานแปรรูป เพื่อให้มีการขนส่งที่ถูกสุขลักษณะ ป้องกันความเสี่ยงจากการปนเปื้อนสิ่งอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค ทั้งนี้การขนส่งครอบคลุมเฉพาะการขนส่งซากสัตว์และเนื้อสัตว์ที่เป็นการค้าด้วยพาหนะขนส่งทางบก

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบัติที่ดีสำหรับการขนส่งซากสัตว์และเนื้อสัตว์ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551