ชื่อบทความกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการนำเข้าอาหารสัตว์ซึ่งมาจากโคหรือมีส่วนผสมที่มาจากโค หรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากโคที่มีความเสี่ยงต่อโรควัวบ้า พ.ศ. 2561

ชื่อเอกสารราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 187 ง (6 ส.ค.61) หน้า 17-18 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)   Full-Text

ขอบข่ายข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการนำเข้าอาหารสัตว์ที่มาจากโคหรือมีส่วนผสมที่มาจากโคหรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากโคที่มีความเสี่ยงต่อโรควัวบ้า พ.ศ. 2561” ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ 3 กำหนดให้อาหารสัตว์ที่มาจากโค ดังต่อไปนี้ เป็นอาหารสัตว์ที่มีความเสี่ยงต่อโรควัวบ้า ต้องได้รับการรับรองแหล่งผลิตจากกรมปศุสัตว์ก่อนการนำเข้าในราชอาณาจักร (1) เนื้อป่น (Meat Meal) (2) เนื้อป่นสกัดไขมัน (Degreasing Meat Meal) (3) เนื้อและกระดูกป่น (Meat And Bone Meal, MBM) (4) กระดูกป่น (Bone Meal) (5) กากไขมัน (Greaves) (6) ไขมันสกัด (Tallow) (7) อนุพันธ์ของไขมันสกัด (Tallow derivatives) . . .

หมายเหตุประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการนำเข้าอาหารสัตว์ซึ่งมาจากโคหรือมีส่วนผสมที่มาจากโค หรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากโคที่มีความเสี่ยงต่อโรควัวบ้า พ.ศ. 2561