ชื่อบทความหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดระเบียบการเคลื่อนย้ายของที่นำเข้ามาในหรือส่งออกไปจากพื้นที่พัฒนาร่วมไทย - มาเลเซีย (JDA)

หมายเลขประกาศกรมศุลกากร ที่ 103/2561

ชื่อเอกสารราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 128 ง (5 มิ.ย.61) หน้า 32-42 (ท้ายประกาศ 31 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)   Full-Text

ขอบข่ายข้อ 1 ในประกาศนี้ “พื้นที่พัฒนาร่วม” หมายความว่า พื้นที่พัฒนาร่วมตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรร่วม ไทย - มาเลเซีย ข้อ 2 การจัดระเบียบการเคลื่อนย้ายของที่นำเข้ามาในหรือส่งออกไปจากพื้นที่พัฒนาร่วม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้ 2.1 แบบใบขนสินค้าสำหรับพื้นที่พัฒนาร่วมไทย - มาเลเซีย มี 4 แบบ ดังนี้ 2.1.1 ใบขนสินค้าตาม แบบ JDA 1 ใช้กับกรณีการนำของจากประเทศ ที่สาม หรือจากคลังสินค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากร หรือพื้นที่สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรใด ๆ ของราชอาณาจักรไทยหรือมาเลเซียที่เข้าไปในพื้นที่พัฒนาร่วม 2.1.2 ใบขนสินค้าตาม แบบ JDA 2 ใช้กับกรณีการนำของที่ผลิต หรือ ของที่เกิดจากกระบวนการผลิตในพื้นที่พัฒนาร่วม ออกจากพื้นที่พัฒนาร่วมเข้ามาในราชอาณาจักรไทย หรือมาเลเซียหรือประเทศที่สาม และของที่ไม่ได้ผลิตในพื้นที่พัฒนาร่วมออกจากพื้นที่พัฒนาร่วมไปยังประเทศที่สาม รวมถึงการส่งวัสดุเหลือใช้ที่ค้ำประกันใน Kemaman Supply Base ออกจากพื้นที่พัฒนาร่วมส่งมายัง Songkhla Supply Base และการส่งออกเศษวัสดุ ออกจากพื้นที่พัฒนาร่วมไปยังประเทศที่สาม หรือ Supply Base . . .

หมายเหตุประกาศกรมศุลกากร ที่ 103/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดระเบียบการเคลื่อนย้ายของที่นำเข้ามาในหรือส่งออกไปจากพื้นที่พัฒนาร่วมไทย - มาเลเซีย (JDA)