ชื่อบทความ : การขอความเห็นเกี่ยวกับการโฆษณาเครื่องสำอาง พ.ศ. 2561

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 134 ง (12 มิ.ย.61) หน้า 5 (ท้ายประกาศ 1 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)   Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 ผู้จดแจ้ง หรือผู้ทำการโฆษณาที่ประสงค์จะขอให้คณะกรรมการเครื่องสำอางพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการโฆษณาเครื่องสำอาง ให้ยื่นคำขอพร้อมเอกสารตามแบบ ฆส. 1 แนบท้ายประกาศนี้ ข้อ 2 การยื่นคำขอตามประกาศนี้ ให้ยื่น ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ข้อ 3 ให้ผู้จดแจ้ง หรือผู้ทำการโฆษณาชำระค่าธรรมเนียมคำขอตามที่กำหนดไว้ใน กฎกระทรวงว่าด้วยกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเครื่องสำอาง ข้อ 4 ให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตรวจสอบรายการเอกสารและหลักฐาน ตามที่ระบุไว้ในแบบ ฆส. 1 ภายในเจ็ดวัน . . .

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การขอความเห็นเกี่ยวกับการโฆษณาเครื่องสำอาง พ.ศ. 2561