ชื่อบทความ : การใช้เครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันชนิดอัตโนมัติ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน เพื่อการจัดเก็บภาษี พ.ศ. 2560

ชื่อเอกสาร : >ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 119 ง (24 พ.ค.61) หน้า 49-53 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)   Full-Text

ขอบข่าย> : ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการใช้เครื่องวัดระดับและ เครื่องวัดอุณหภูมิน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันชนิดอัตโนมัติ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน เพื่อการจัดเก็บภาษี พ.ศ. 2560” ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป ข้อ 3 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับในการนำเอาเครื่องวัดระดับชนิดอัตโนมัติมาใช้ในการตรวจวัด ระดับน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันแทนการทิ้งดิ่งและใช้เครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติมาใช้ในการวัดอุณหภูมิน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันแทนการวัดอุณหภูมิแบบใช้หลอดแก้ว เพื่อการคำนวณภาษี สำหรับภาชนะเก็บน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ดังต่อไปนี้ 3.1 ภาชนะเก็บน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันเพื่อการคำนวณภาษี ขอลดหย่อนภาษี และขอยกเว้นภาษี 3.2 ภาชนะเก็บน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันของผู้ประกอบอุตสาหกรรมซึ่งใช้เป็น ภาชนะเปรียบเทียบ . . .

หมายเหตุ : ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการใช้เครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันชนิดอัตโนมัติ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน เพื่อการจัดเก็บภาษี พ.ศ. 2560